imedi /  19 ივნისი 2020, 17:25 / სანდო წყარო

სოფო კილაძე: კანონპროექტი ხელს შეუწყობს როგორც სამუშაოს მაძიებლების დასაქმებას, ასევე ბიზნესს

სოფო კილაძე

სოფო კილაძე

საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე კომიტეტის ერთობლის სხდომაზე „დასაქმების ხელშეწყობის შესახებ“ კანონპროექტი თანდართულ საკანონმდებლო პაკეტთან ერთად განიხილეს.

ერთობლივი სხდომა ამ საკითხზე ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის, რეგიონული პოლიტიკისა და თვთმმართველობის, საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტებმა გამართეს.

„დასაქმება ჩვენს ქვეყანაში ერთ-ერთი უმთავრესი საზრუნავია. განსაკუთრებით COVID-19-მა გვაჩვენა, რომ უამრავმა ადამიანმა დაკარგა სამუშაო ადგილი. თუ მანამდე დასაქმება იყო ხელისუფლების პრიორიტეტი, დღეს გაცილებით პრიორიტეტული გახდა იგი იმ კუთხით, რომ სახელმწიფომ დაეხმაროს როგორც ბიზნესს, რომ ჰყავდეს კვალიფიციური მუშა ხელი, ასევე სამუშაოს მაძიებლებს, რომ დასაქმდნენ და ჰქონდეთ ღირსეული ანაზღაურება და საკუთარი შრომით არჩინონ ოჯახები. ეს დიდი გამოწვევაა არა მარტო ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ მსოფლიოში უამრავი ქვეყნისთვის, მით უმეტეს, პანდემიის პირობებში ეს უფრო მკვეთრად გამოიხატა“, - განაცხადა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ, სოფო კილაძემ.

როგორც სოფო კილაძემ განმარტა, საკანონმდებო ცვლილებები ეფუძნება დასაქმების ხელშეწყობის საპილოტე პროექტს, რომელიც 2019 წლის სექტემბრიდან წარმატებით ფუნქციონირებს ნაძალადევის N17 სამაჟორიტარო ოლქში მაჟორიტარის ბიუროს მიერ და რომელიც განხორციელდა „ფრიდრიხ ებერტის ფონდის“ ხელშეწყობით.

„საპილოტე პროექტი, თავის მხრივ, ეფუძნება კვლევას, რომელიც ჩატარდა გერმანული და ავსტრიული გამოცდილებისა და ქართული სპეციფიკის გათვალისწინებით. საპილოტე პროექტის შედეგების გათვალისწინებით, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ დასაქმების აქტიური პოლიტიკა საქართველოს მაგალითზეც შეიძლება იყოს წარმატებული“, - აღნიშნა სოფო კილაძემ.

კანონპროექტი ითვალისწინებს, რომ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ზოგადი განათლების საფეხურზე, შესაბამისი ეფექტიანი მექანიზმის შექმნით, იზრუნებს პროფესიის არჩევისა და კარიერის სწორად დაგეგმვის უნარების განვითარებაზე და შესთავაზებს მოსწავლეებს, როგორც პროფესიული კონსულტირების, ისე კარიერის დაგეგმვის სერვისს.

კანონპროქტის კონცეფტუალური სიახლეებია: დასაქმების ხელშეწყობის აქტიური და სისტემური პოლიტიკის წარმოება; იმგვარი დასაქმების ხელშემწყობი სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს; ბიზნესის მოთხოვნების შესაბამისი განათლების მქონე ადამიანურ რესურს; უმუშევარ პირთა მოტივაციის ამაღლება გახდეს დასაქმებული, მათი პროფესიული კვალიფიკაციის გაუმჯობესებასა და გააქტიურებაზე ზრუნვა. დასაქმების სახელმწიფო სერვისების მიღება ერთი ფანჯრის პრინციპით. სამუშაოს მაძიებლისთვის მისი კვალიფიკაციიდან და შესაძლებლობებიდან გამომდინარე მისი შანსების შეფასება და მისთვის შესაბამისი ალტერნატივების შეთავაზება როგორიცაა: შესაბამისი სამუშაო ადგილი; პროფესიული სასწავლებელი და შემდეგ შესაბამისი სამუშაო ადგილი; ანაზღაურებადი სტაჟირება და შრომის ანაზღაურების სუბსიდირება; ბიზნესის წამოწყების ყველა არსებული სახელმწიფო პროგრამა; საზღვარგარეთ დასაქმება.

კანონპროექტი ადგენს დასაქმების ხელშეწყობის ერთიან პრინციპებს, როგორიცაა: დასაქმების ხელშემწყობი საქმიანობის ინდივიდუალიზაცია, საქმიანობის არჩევანის თავისუფლება, დისკრიმინაციის აკრძალვა, მიუკერძოებლობა, სამუშაოს მაძიებლის მოტივაცია, საჯარო -კერძო პარტნიორობა, დასაქმების ხელშეწყობის უფასო სახელმწიფო სერვისი, ერთი ფანჯრის პრინციპი.

„კანონპროქტი ქმნის დასაქმების ხელშეწყობის ღონისძიებათა ისეთ ეფექტიან სისტემას, რომელიც ემსახურება სამუშაოს მაძიებელს გახდეს დასაქმებული“, - განაცხადა სოფო კილაძემ.

მისი თქმით, კანონპროქტით გათვალისწინებული დასაქმების ხელშეწყობის პროცედურული ღონისძიებები გულისხმობს სამუშაოს მაძიებლად რეგისტრაციას, რეგისტრირებულ პირთა მონაცემების დამუშავებას, სამუშაოს მაძიებელთა ინფორმირებას და კონსულტირებას, მათი დასაქმების შანსების შეფასებას და პროფილირებას, კარიერული განვითარების ინდივიდუალური გეგმის შედგენას, სამუშაოს მაძიებელთა გადამზადებას, სამუშაოს მაძიებლის დასაქმებას, დამსაქმებელთა საჭიროებების კვლევას, დამსაქმებელთა ხელშეწყობას და მოტივაციისა და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას. გარდა ამისა კანონპროქტი ითვალისწინებს დამსაქმებელთა ხელშეწყობასა და მათი მოტივაციის გაზრდას, დაასაქმოს მეტი მოქალაქე.

კანონპროექტი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს მოწყვლადი ჯგუფების უფლებებს. მათ შორის, შემოთავაზებულია, შესაბამისი რეგულაციები სოციალური დახმარების მიმღები პირების მიმართ. კანონპროქტის თანახმად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები სარგებლობენ შრომის ბაზარზე უპირატესი დაცვის უფლებით, მათ აქვთ პროფესიული რეაბილიტაციის უფლება, რომელიც თავის მხრივ უზრუნველყოფილია სააგენტოს მიერ.

როგორც სოფო კილაძემ აღნიშნა, კანონპროექტით განსაზღვრულია სამუშაოს მაძიებლისა და დამსაქმებლის უფლებები და ვალდებულებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ, ერთი მხრივ, დამსაქმებელთა საჭიროებების გამოვლენას და მათზე რეაგირებას, ხოლო მეორე მხრივ სამუშაოს მაძიებელთა მოტივაციას და მათ დასაქმებას.

მომხსენებლის განმარტებით, აქტიური შრომის ბაზრის პოლიტიკის ეფექტიანი განხორციელების მიზნით, კანონპროექტი ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ შესაბამისი ზომების მიღებას. მაგალითად, უწყებათაშორისი საკოორდინაციო მექანიზმის შექმნას.

კანონპროექტის თანახმად, აღმასრულებელი ხელისუფლება უზრუნველყოფს აქტიური შრომის ბაზრის პოლიტიკის ერთიან ანალიზს, უწყებებს შორის ინფორმაციის გაცვლას და მის შემდგომ დაგეგმვას.

სოფო კილაძის ინფორმაციით, კანონპროქტით დადგენილია დასაქმების ხელშეწყობის საკითხებზე პასუხისმგებელი ინსტიტუტები და ამასთან ერთად, დასაქმების ხელშეწყობის განმახორციელებელ სისტემა, რომელის მიხედვითაც, დასაქმების ხელშემწყობი ღონისძიებების შესრულება ხდება საჯარო და კერძო სექტორის პარტნიორობის საფუძველზე. კანონპროექტის მიზნების ეფექტიანად შესრულებისათვის, იგი უშვებს შესაძლებლობას, ხელშეკრულების საშუალებით დასაქმების ხელშეწყობის საქმიანობის განსაზღვრული ფუნქციის ან სამუშაოს შესრულება განსახორციელებლად გადაეცეს არამომგებიან იურიდიულ პირს.

კანონპროექტი ავალდებულებს სოციალური დახმარების მიმღებ პირებს, დარეგისტრირდნენ სააგენტოში სამუშაოს მაძიებლებად. ამასთანავე, სააგენტო ხელს უწყობს სოციალური დახმარების მიმღები პირების დასაქმების მოტივაციის ამაღლებაში. კანონპროქტის მიხედვით, რეფორმის მიზნებისათვის, ერთმანეთისაგან კონცეფტუალურად არის გამიჯნული სამუშაოს მაძიებელი და უმუშევარი.

მომხსენებელმა დეპუტატების კითხვებს უპასუხა.

კომიტეტებმა კანონპროექტის პლენარულ სხდომაზე განხილვას მხარი დაუჭირეს.

ყველა სიახლე

ბექა დავითულიანი

26 ოქტომბერი 2021, 11:37

პოლიტიკა

ბექა დავითულიანი: მჯერა, ქართული საზოგადოება არ დაუშვებს იმ ადამიანების რეაბილიტაციას, რომლებიც ჩვენს თანამოქალაქეებს აწამებდნენ, აუპატიურებდნენ და კლავდნენ

საპარლამენტო უმრავლესობის წევრს, ბექა დავითულიანს სჯერა, რომ სისტემურ დანაშაულებთან, ძალადობასა და წამებასთან ასოცირებული ძალის, „ნაციონალური მოძრაობის“ რეაბილიტაციას საზოგადოება 30 ოქტომბერს უარს კიდევ ერთხელ ეტყვის.

შალვა პაპუაშვილი

26 ოქტომბერი 2021, 11:19

პოლიტიკა

შალვა პაპუაშვილი: „ნაციონალური მოძრაობის“ ბოლშევიკური მიდგომაა, რომ მხოლოდ მათი აქციაა აქცია, მხოლოდ მათი ამომრჩეველია ამომრჩეველი, მხოლოდ მათი პატიმარია პატიმარი - გამოხატვის უფლება მხოლოდ მათთან მყოფ ადამიანებს აქვთ

„ქართული ოცნების“ საზოგადოებასთან ურთიერთობის მდივანი, შალვა პაპუაშვილი აცხადებს, რომ „ნაციონალური მოძრაობის“ მცდელობა, წარმოაჩინოს მმართველი პარტიის ხვალინდელი აქცია კონტრაქციად, კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს მათ ბოლშევიკურ მიდგომებს,

26 ოქტომბერი 2021, 11:17

რეგიონი

სურამში დევნილთა საცხოვრებელ შენობას სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდება

დევნილთა სააგენტო სურამში, იძულებით გადაადგილებული ოჯახების საცხოვრებელ შენობას, თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისად, სრულ რეაბილიტაციას ჩაუტარებს.

26 ოქტომბერი 2021, 11:13

ეკონომიკა

თიბისიმ EFSE-სგან 10 მლნ აშშ დოლარის ფინანური რესურსი მოიზიდა

თიბისიმ და ევროპის ფონდმა სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისთვის (EFSE) 10 მლნ აშშ დოლარის მოცულობის სასესხო ხელშეკრულებას მოაწერეს ხელი.

ამირან გამყრელიძე

26 ოქტომბერი 2021, 11:12

COVID19

ამირან გამყრელიძე: ლუგარის ლაბორატორიაში ამ დრომდე კორონავირუსის შტამებთან დაკავშირებული ატიპიური მუტაცია არ გამოვლენილა

დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელის ამირან გამყრელიძის განცხადებით, ლუგარის ლაბორატორია მუდმივ რეჟიმში იკვლევს სხვადასხვა კლინიკიდან შერჩევის პრინციპით აღებულ ნიმუშებს. „კვლევის მიზანია აღებული ნიმუშებზე დაკვირვება, გენეტიკური ცვლილებებისა და მუტაციების გამოვლენა“, - ამის შესახებ გამყრელიძემ დღეს, საკოორდინაციო საბჭოს სხდომის დასრულების შემდეგ განაცხადა.

26 ოქტომბერი 2021, 11:08

სამართალი

სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვამ ნაოსნობის წესების დარღვევის ფაქტზე ჩინეთის დროშის ქვეშ მცურავი მშრალტვირთმზიდი გემი დააკავა

შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში, ნაოსნობის წესების დარღვევის ფაქტზე, ჩინეთის დროშის ქვეშ მცურავი მშრალტვირთმზიდი გემი „HONG FA SHANG HAI“ დააკავეს, - ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია ავრცელებს.

ამირან გამყრელიძე

26 ოქტომბერი 2021, 11:07

COVID19

ამირან გამყრელიძე: ეპიდვითარების გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია ვაქცინაციის გაზრდასთან

ამირან გამყრელიძე აღნიშნავს, რომ ეპიდვითარების გაუმჯობესება პირდაპირ კავშირშია ვაქცინაციის გაზრდასთან. დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელმა საკოორდინაციო საბჭოს სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ თუ ვაქცინაციის მაჩვენებელი აიწევს, სიტუაცია დასტაბილურდება.

ამირან გამყრელიძე

26 ოქტომბერი 2021, 10:56

პოლიტიკა

ამირან გამყრელიძე: საქართველოში ინფიცირებულების საერთო რაოდენობიდან დაახლოებით 15% მოზარდია

საქართველოში ინფიცირებულების საერთო რაოდენობიდან დაახლოებით 15% მოზარდია, საუბარია 18-წლამდე 103 927 ბავშვსა და მოზარდზე, - ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელმა, ამირან გამყრელიძემ საკოორდინაციო საბჭოს სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა.

გაყიდული ბავშვი

26 ოქტომბერი 2021, 10:55

მსოფლიო

ავღანეთში, უკიდურესად გაჭირვებულმა ოჯახმა ჩვილი 500 დოლარად გაყიდა, რათა სხვა შვილები გამოეკვება

ავღანეთში, ოჯახმა, რომელსაც, სხვა მრავალი ოჯახის მსგავსად, უკიდურეს გაჭირვებაშია, თვეების შვილი გაყიდა. „ჩემი ყველა შვილი შიმშილით კვდებოდა. იძულებულები ვიყავით, ჩემი ერთი ქალიშვილი გაგვეყიდა. როგორ შეიძლება, ახლა თავს ცუდად არ ვგრძნობდე? ის ხომ ჩემი შვილია. ნეტავ, ამ მდგომარეობაში არ აღმოვჩენილიყავი“, - ამბობს ბავშვის დედა, რომლის ვინაობასაც მედია არ ასაჯაროებს.

26 ოქტომბერი 2021, 10:50

COVID19

კოვიდინფიცირების ახალი შემთხვევებიდან 1523 თბილისში, იმერეთში - 933, კახეთში კი 658 გამოვლინდა

ქვეყანაში გამოვლენილი ინფიცირების 4 762 ახალი შემთხვევიდან თბილისში გამოვლენილია 1523 შემთხვევა, აჭარაში - 179, იმერეთში - 933, ქვემო ქართლში - 273, შიდა ქართლში - 378, გურიაში - 116, სამეგრელოში - ზემო სვანეთში - 378, კახეთში - 658, მცხეთა-მთიანეთში - 166, სამცხე-ჯავახეთში - 103, რაჭა-ლეჩხუმსა და ქვემო სვანეთში - 55.

26 ოქტომბერი 2021, 10:49

COVID19

საქართველოში კორონავირუსის დადებითობის დღიური მაჩვენებელი 9,9%-ს შეადგენს

25 ოქტომბრის მდგომარეობით, დადებითობის დღიური მაჩვენებელი არის 9,9%, ბოლო 14 დღის განმავლობაში - 9,05%, ხოლო 7 დღის განმავლობაში - 8,97%. ამ დროისთვის საქართველოში კორონავირუსის 698 944 შემთხვევაა დადასტურებული. მათ შორის გამოჯანმრთელდა 639 564, გარდაიცვალა 9 831 პაციენტი.

26 ოქტომბერი 2021, 10:47

COVID19

რამდენი ადამიანი აიცრა კოვიდვაქცინით საქართველოში

Stopcov-ზე გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, ბოლო 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსის საწინააღმდეგო აცრა 4 927-მა ადამიანმა გაიკეთა. სულ ქვეყანაში 1 955 943 აცრა გაკეთდა. ამ დროისთვის საქართველოში კორონავირუსის 698 944 შემთხვევაა დადასტურებული. მათ შორის გამოჯანმრთელდა 639 564, გარდაიცვალა 9 831 პაციენტი.

დენიელ ფრიდი

26 ოქტომბერი 2021, 10:45

პოლიტიკა

დენიელ ფრიდი სააკაშვილზე: მე არ მომწონს ის, რომ სააკაშვილი უცებ პარაშუტით ჩამოფრინდა და გადაწყვიტა, ცხენზე ამხედრებული მოვლენოდა ქვეყანას

მიხეილ სააკაშვილი დამყოფი ფიგურაა. ის გამოკვეთილ ყურადღებას იქცევს, დრამატულია. მაგრამ ჩემთვის ასევე მკაფიოდ ჩანს ის, რომ საქართველოს საზოგადოების მხრიდან აღარ აქვს ის პატივისცემა, რომელიც მისი მმართველობის საწყის წლებში ჰქონდა, - ამის შესახებ აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის ყოფილმა თანაშემწე, დენიელ ფრიდმა „ამერიკის ხმასთან“ ინტერვიუში განაცხადა.

26 ოქტომბერი 2021, 10:43

საზოგადოება

კომუნიკაციების კომისიამ მედიაწიგნიერების კვირეული პარტნიორებთან ერთად კონფერენციით გახსნა

​​​​​​​მედიაწიგნიერების კვირეული კომუნიკაციების კომისიამ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრთან ერთად ორდღიანი კონფერენციით გახსნა.

თენგიზ ცერცვაძე

26 ოქტომბერი 2021, 10:42

COVID19

თენგიზ ცერცვაძე: ვაქცინაცია კიდევ უფრო იკლებს - მდგომარეობა საგანგაშოა

თენგიზ ცერცვაძის თქმით, ვაქცინაციაზე მომართვიანობა კიდევ უფრო შემცირებულია. ინფექციური საავადმყოფოს დირექტორმა „ქრონიკასთან“ საუბრისას აღნიშნა, რომ მდგომარეობა უფრო და უფრო საგანგაშოა.

26 ოქტომბერი 2021, 10:40

COVID19

დღე-ღამეში საქართველოში 43 კოვიდინფიცირებული გარდაიცვალა

Stopcov-ზე გამოქვეყნებული მონაცემების თანახმად, ბოლო 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კიდევ 43 კოვიდინფიცირებული გარდაიცვალა. ამ დროისთვის საქართველოში კორონავირუსის 698 944 შემთხვევაა დადასტურებული. მათ შორის გამოჯანმრთელდა 639 564, გარდაიცვალა 9 831 პაციენტი.

26 ოქტომბერი 2021, 10:39

COVID19

საქართველოში კოვიდინფიცირების 4 762 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა

დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრის ინფორმაციით, ბოლო 24 საათის განმავლობაში საქართველოში კორონავირუსი კიდევ 4762 ადამიანს დაუდასტურდა, გამოჯანმრთელდა 3953 პაციენტი.

26 ოქტომბერი 2021, 10:37

რეგიონი

თეა წულუკიანი „ეროვნული დრამატურგიის საერთაშორისო ფესტივალის“ დახურვის ღონისძიებას დაესწრო

საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრი, თეა წულუკიანი მესხეთის (ახალციხის) პროფესიულ სახელმწიფო დრამატულ თეატრში „ეროვნული დრამატურგიის საერთაშორისო ფესტივალის“ დასკვნით ღონისძიებას დაესწრო, - ამის შესახებ ინფორმაციას კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო ავრცელებს.

26 ოქტომბერი 2021, 10:30

რეგიონი

თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოჭორმაში, ხანძრის შედეგად დამწვარი სკოლის ადგილზე, ახალი სკოლა აშენდება

თიანეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბოჭორმაში, ხანძრის შედეგად დამწვარი სკოლის ადგილზე, მომავალი სასწავლო წლისთვის, ახალი სკოლა აშენდება. ამის შესახებ მცხეთა-მთიანეთის სახელმწიფო რწმუნებულმა დავით ნოზაძემ შემთხვევის ადგილის მონახულებისას განაცხადა.

ნიკოლოზ ყიფშიძე

26 ოქტომბერი 2021, 10:19

სამართალი

მიხეილ სააკაშვილის პირადი ექიმი: შიმშილობას აგრძელებს - გლდანის ციხის საავადმყოფოში არ წავა

„ჯანმრთელობის მდგომარეობა ისეთივეა, როგორც გუშინ იყო. გავიარეთ ტესტების ანალიზი, ტესტებს ასე თუ ისე, არაუშავს. პოზიცია იგივეა, შიმშილობა გრძელდება. არაფრის დიდებით არ წავა გლდანის ციხის საავადმყოფოში“, - განაცხადა ნიკოლოზ ყიფშიძემ.