imedi /  19 ივნისი 2020, 17:25 / სანდო წყარო

სოფო კილაძე: კანონპროექტი ხელს შეუწყობს როგორც სამუშაოს მაძიებლების დასაქმებას, ასევე ბიზნესს

სოფო კილაძე

სოფო კილაძე

საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე კომიტეტის ერთობლის სხდომაზე „დასაქმების ხელშეწყობის შესახებ“ კანონპროექტი თანდართულ საკანონმდებლო პაკეტთან ერთად განიხილეს.

ერთობლივი სხდომა ამ საკითხზე ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის, დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის, რეგიონული პოლიტიკისა და თვთმმართველობის, საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტებმა გამართეს.

„დასაქმება ჩვენს ქვეყანაში ერთ-ერთი უმთავრესი საზრუნავია. განსაკუთრებით COVID-19-მა გვაჩვენა, რომ უამრავმა ადამიანმა დაკარგა სამუშაო ადგილი. თუ მანამდე დასაქმება იყო ხელისუფლების პრიორიტეტი, დღეს გაცილებით პრიორიტეტული გახდა იგი იმ კუთხით, რომ სახელმწიფომ დაეხმაროს როგორც ბიზნესს, რომ ჰყავდეს კვალიფიციური მუშა ხელი, ასევე სამუშაოს მაძიებლებს, რომ დასაქმდნენ და ჰქონდეთ ღირსეული ანაზღაურება და საკუთარი შრომით არჩინონ ოჯახები. ეს დიდი გამოწვევაა არა მარტო ჩვენი ქვეყნისთვის, არამედ მსოფლიოში უამრავი ქვეყნისთვის, მით უმეტეს, პანდემიის პირობებში ეს უფრო მკვეთრად გამოიხატა“, - განაცხადა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ, სოფო კილაძემ.

როგორც სოფო კილაძემ განმარტა, საკანონმდებო ცვლილებები ეფუძნება დასაქმების ხელშეწყობის საპილოტე პროექტს, რომელიც 2019 წლის სექტემბრიდან წარმატებით ფუნქციონირებს ნაძალადევის N17 სამაჟორიტარო ოლქში მაჟორიტარის ბიუროს მიერ და რომელიც განხორციელდა „ფრიდრიხ ებერტის ფონდის“ ხელშეწყობით.

„საპილოტე პროექტი, თავის მხრივ, ეფუძნება კვლევას, რომელიც ჩატარდა გერმანული და ავსტრიული გამოცდილებისა და ქართული სპეციფიკის გათვალისწინებით. საპილოტე პროექტის შედეგების გათვალისწინებით, თამამად შეიძლება ითქვას, რომ დასაქმების აქტიური პოლიტიკა საქართველოს მაგალითზეც შეიძლება იყოს წარმატებული“, - აღნიშნა სოფო კილაძემ.

კანონპროექტი ითვალისწინებს, რომ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ზოგადი განათლების საფეხურზე, შესაბამისი ეფექტიანი მექანიზმის შექმნით, იზრუნებს პროფესიის არჩევისა და კარიერის სწორად დაგეგმვის უნარების განვითარებაზე და შესთავაზებს მოსწავლეებს, როგორც პროფესიული კონსულტირების, ისე კარიერის დაგეგმვის სერვისს.

კანონპროქტის კონცეფტუალური სიახლეებია: დასაქმების ხელშეწყობის აქტიური და სისტემური პოლიტიკის წარმოება; იმგვარი დასაქმების ხელშემწყობი სისტემის შექმნა, რომელიც უზრუნველყოფს; ბიზნესის მოთხოვნების შესაბამისი განათლების მქონე ადამიანურ რესურს; უმუშევარ პირთა მოტივაციის ამაღლება გახდეს დასაქმებული, მათი პროფესიული კვალიფიკაციის გაუმჯობესებასა და გააქტიურებაზე ზრუნვა. დასაქმების სახელმწიფო სერვისების მიღება ერთი ფანჯრის პრინციპით. სამუშაოს მაძიებლისთვის მისი კვალიფიკაციიდან და შესაძლებლობებიდან გამომდინარე მისი შანსების შეფასება და მისთვის შესაბამისი ალტერნატივების შეთავაზება როგორიცაა: შესაბამისი სამუშაო ადგილი; პროფესიული სასწავლებელი და შემდეგ შესაბამისი სამუშაო ადგილი; ანაზღაურებადი სტაჟირება და შრომის ანაზღაურების სუბსიდირება; ბიზნესის წამოწყების ყველა არსებული სახელმწიფო პროგრამა; საზღვარგარეთ დასაქმება.

კანონპროექტი ადგენს დასაქმების ხელშეწყობის ერთიან პრინციპებს, როგორიცაა: დასაქმების ხელშემწყობი საქმიანობის ინდივიდუალიზაცია, საქმიანობის არჩევანის თავისუფლება, დისკრიმინაციის აკრძალვა, მიუკერძოებლობა, სამუშაოს მაძიებლის მოტივაცია, საჯარო -კერძო პარტნიორობა, დასაქმების ხელშეწყობის უფასო სახელმწიფო სერვისი, ერთი ფანჯრის პრინციპი.

„კანონპროქტი ქმნის დასაქმების ხელშეწყობის ღონისძიებათა ისეთ ეფექტიან სისტემას, რომელიც ემსახურება სამუშაოს მაძიებელს გახდეს დასაქმებული“, - განაცხადა სოფო კილაძემ.

მისი თქმით, კანონპროქტით გათვალისწინებული დასაქმების ხელშეწყობის პროცედურული ღონისძიებები გულისხმობს სამუშაოს მაძიებლად რეგისტრაციას, რეგისტრირებულ პირთა მონაცემების დამუშავებას, სამუშაოს მაძიებელთა ინფორმირებას და კონსულტირებას, მათი დასაქმების შანსების შეფასებას და პროფილირებას, კარიერული განვითარების ინდივიდუალური გეგმის შედგენას, სამუშაოს მაძიებელთა გადამზადებას, სამუშაოს მაძიებლის დასაქმებას, დამსაქმებელთა საჭიროებების კვლევას, დამსაქმებელთა ხელშეწყობას და მოტივაციისა და ფინანსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდას. გარდა ამისა კანონპროქტი ითვალისწინებს დამსაქმებელთა ხელშეწყობასა და მათი მოტივაციის გაზრდას, დაასაქმოს მეტი მოქალაქე.

კანონპროექტი განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს მოწყვლადი ჯგუფების უფლებებს. მათ შორის, შემოთავაზებულია, შესაბამისი რეგულაციები სოციალური დახმარების მიმღები პირების მიმართ. კანონპროქტის თანახმად, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები სარგებლობენ შრომის ბაზარზე უპირატესი დაცვის უფლებით, მათ აქვთ პროფესიული რეაბილიტაციის უფლება, რომელიც თავის მხრივ უზრუნველყოფილია სააგენტოს მიერ.

როგორც სოფო კილაძემ აღნიშნა, კანონპროექტით განსაზღვრულია სამუშაოს მაძიებლისა და დამსაქმებლის უფლებები და ვალდებულებები, რომლებიც უზრუნველყოფენ, ერთი მხრივ, დამსაქმებელთა საჭიროებების გამოვლენას და მათზე რეაგირებას, ხოლო მეორე მხრივ სამუშაოს მაძიებელთა მოტივაციას და მათ დასაქმებას.

მომხსენებლის განმარტებით, აქტიური შრომის ბაზრის პოლიტიკის ეფექტიანი განხორციელების მიზნით, კანონპროექტი ითვალისწინებს საქართველოს მთავრობის მიერ შესაბამისი ზომების მიღებას. მაგალითად, უწყებათაშორისი საკოორდინაციო მექანიზმის შექმნას.

კანონპროექტის თანახმად, აღმასრულებელი ხელისუფლება უზრუნველყოფს აქტიური შრომის ბაზრის პოლიტიკის ერთიან ანალიზს, უწყებებს შორის ინფორმაციის გაცვლას და მის შემდგომ დაგეგმვას.

სოფო კილაძის ინფორმაციით, კანონპროქტით დადგენილია დასაქმების ხელშეწყობის საკითხებზე პასუხისმგებელი ინსტიტუტები და ამასთან ერთად, დასაქმების ხელშეწყობის განმახორციელებელ სისტემა, რომელის მიხედვითაც, დასაქმების ხელშემწყობი ღონისძიებების შესრულება ხდება საჯარო და კერძო სექტორის პარტნიორობის საფუძველზე. კანონპროექტის მიზნების ეფექტიანად შესრულებისათვის, იგი უშვებს შესაძლებლობას, ხელშეკრულების საშუალებით დასაქმების ხელშეწყობის საქმიანობის განსაზღვრული ფუნქციის ან სამუშაოს შესრულება განსახორციელებლად გადაეცეს არამომგებიან იურიდიულ პირს.

კანონპროექტი ავალდებულებს სოციალური დახმარების მიმღებ პირებს, დარეგისტრირდნენ სააგენტოში სამუშაოს მაძიებლებად. ამასთანავე, სააგენტო ხელს უწყობს სოციალური დახმარების მიმღები პირების დასაქმების მოტივაციის ამაღლებაში. კანონპროქტის მიხედვით, რეფორმის მიზნებისათვის, ერთმანეთისაგან კონცეფტუალურად არის გამიჯნული სამუშაოს მაძიებელი და უმუშევარი.

მომხსენებელმა დეპუტატების კითხვებს უპასუხა.

კომიტეტებმა კანონპროექტის პლენარულ სხდომაზე განხილვას მხარი დაუჭირეს.

ყველა სიახლე

კიმ კარდაშიანი

11 ივლისი 2020, 00:55

ტაბლოიდი

კიმ კარდაშიანი თეთრეულის საკუთარი ბრენდის რეკლამაში გამოჩნდა

ამერიკელმა მეწარმემ და რეალითი შოუს „კარდაშიანების ოჯახის“ მონაწილე კიმ კარდაშიანმა თეთრეულის საკუთარი ბრენდის Skims-ის რეკლამაში მიიღო მონაწილეობა. ფოტოები დღეს კომპანიის Instagram-ზე გამოქვეყნდა.

11 ივლისი 2020, 00:45

ტაბლოიდი

Vogue-ის ბრიტანული ვერსიის მოდელი ორი წლის გოგო პირველად გახდება

მოდის ჟურნალ Vogue-ის ბრიტანული ვერსიის მოდელი ორი წლის გოგო ჯიჯი ჰობსი პირველად გახდება. ამის შესახებ The Sun წერს. გოგოს დედის სოფი ჰოვარდის ინფორმაციით, ჟურნალის ახალ ნომერში მისი საბავშვო ბრენდის Gigi Vi Boutique-ს რეკლამა დაიბეჭდება. ახალი კოლექციის ჩვენებაში ჯიჯი ჰობსი ​მონაწილეობს, რომლის ფოტოც Vogue-ის გვერდზე გამოქვეყნდება.

11 ივლისი 2020, 00:35

მსოფლიო

ინდონეზიაში 4-მეტრიანმა პითონმა 13 წლის ბიჭი მოგუდა

გავრცელებული ინფორმაციით, მოზარდი თავისუფალ დროს გველებსა და ხვლიკებს იჭერდა. ტრაგედიის დღეს ბიჭმა მდინარის პირას გიგანტური პითონი შენიშნა და მისი დაჭერის მიზნით თავი დაუჭირა, ქვეწარმავალმა კი საპასუხოდ, მას ყელზე შემოეხვია და გაგუდა.

„ტრიუმფალური თაღი“

11 ივლისი 2020, 00:26

კულტურა

რენე მაგრიტის „ტრიუმფალური თაღი“ 22,5 მილიონ დოლარად გაიყიდა

ბელგიელი სიურეალისტი მხატვრის, რენე მაგრიტის ნახატი „ტრიუმფალური“ თაღი Сhristie's-ის აუქციონზე 17,8 მილიონ გირვანქად (22,5 მილიონი დოლარი) გაიყიდა. ინფორმაცია ამის შესახებ სააუქციონო სახლის Twitter-ზე გამოქვეყნდა.

ანჯელინა ჯოლი ცვილის ფიგურა

11 ივლისი 2020, 00:15

ტაბლოიდი

სტამბოლში „მადამ ტიუსოს მუზეუმის“ ცვილის ფიგურებს პირბადეები გაუკეთეს

თურქეთის ქალაქ სტამბოლში თითქმის ოთხთვიანი პაუზის შემდეგ „მადამ ტიუსოს მუზეუმი“ გაიხსნა, ცვილის ფიგურებს კი პირბადეები გაუკეთეს. ინფორმაციას ამის შესახებ ადგილობრივი მედია ავრცელებს. გარდა ამისა, ცვილის ფიგურები სოციალური დისტანცირების წესების დაცვით არიან განლაგებულები. სტამბოლში მადამ ტიუსოს მუზეუმი 17 მარტს დაიხურა.

11 ივლისი 2020, 00:11

თემა

არსებობს თუ არა პლუტონზე ოკეანე და რა უნდა ვიცოდეთ ამ ჯუჯა პლანეტის შესახებ?

კალიფორნიის უნივერსიტეტის მეცნიერების მიერ ავტომატური პლანეტათაშორისი სადგურის, New Horizons- ის მეშვეობით გადაღებული ფოტოების ბოლოდროინდელი ანალიზის მიხედევით, პლუტონი ჩამოყალიბებისთანავე იმდენად თბილი ყოფილა, რომ მის ზედაპირზე ოკეანე არსებობდა. უფრო მეტიც, სტატიის ავტორთა აზრით, მსგავსი ოკეანეები შეიძლება იყოს სხვა ჯუჯა პლანეტებზეც, რომლებიც ნეპტუნის ორბიტის მიღმა მდებარეობენ. ზოგადად, ყინულოვანი ოკეანეები მზის სისტემაში, სიცოცხლისთვის საჭირო პირობების თვალსაზრისით, ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო ფენომენია. თუმცა ჯერ კიდევ ძალიან ცოტაა ცნობილი იმის შესახებ, თუ როგორ ჩამოყალიბდნენ ისინი და რა ხდება მათი მრავალკილომეტრიანი ფენის ქვეშ.

ვანო ჩხარტიშვილი

10 ივლისი 2020, 23:53

პოლიტიკა

ვანო ჩხარტიშვილი: თიბისი ბანკი იყო პროკურატურის კრიმინალური დანაშაულებრივი ქმედების გამტარი

კიდევ ერთხელ ხაზი მინდა გავუსვა, რომ თიბისი ბანკი იყო ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული ინსტიტუცია, პროკურატურის კრიმინალური დანაშაულებრივი ქმედების გამტარი, - ეს განცხადება „რუსთავი2“-ის ეთერში ბიზნესმენმა ვანო ჩხარტიშვილმა გააკეთა.

აშშ-ის კონგრესი

10 ივლისი 2020, 23:47

მსოფლიო

აშშ-ის სენატი აია-სოფიაზე: ერდოღანის დღევანდელი გადაწყვეტილება ქრისტიანების შეურაცხყოფაა

აშშ-ის სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარე, სენატორი ჯიმ რიში და სენატორი რობერტ მენენდესი აია-სოფიას მეჩეთად გადაკეთების საკითხთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებენ.

ლუკა კულულაშვილი და ლევან მართაშვილი

10 ივლისი 2020, 23:47

საზოგადოება

გაშვილებული ტყუპი ძმები ერთმანეთს წლების შემდეგ თელავის საგამოცდო ცენტრში შეხვდნენ

გაშვილებული ტყუპი ძმები ერთმანეთს წლების შემდეგ თელავის საგამოცდო ცენტრში შეხვდნენ. imedinews-ის ინფორმაციით, ლუკა კულულაშვილი, რომელიც თელავის მე-9 სკოლაში სწავლობს, გამოცდას გუშინ ქართულ ენასა და ლიტერატურაში აბარებდა. გამოცდის დაწყებამდე მას თანაკლასელებმა უთხრეს, რომ ერთი ახალგაზრდა ძალიან ჰგავდა და ურჩიეს თანატოლი თავად ენახა. ლუკამ იმ დროს არ იცოდა, რამდენად ახლოს იყო ახალგაზრდა, რომელიც ბოლოს მისი ტყუპისცალი აღმოჩნდა. თვითმხილველები ჰყვებიან, რომ ტყუპების - ლუკა კულულაშვილისა და ლევან მართაშვილის შეხვედრა ძალიან ემოციური იყო. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ორივე სხვადასხვა ოჯახში გააშვილეს და ისინი ერთმანეთს წლების შემდეგ მაინც შეხვდნენ.

რეჯეფ თაიფ ერდოღანი

10 ივლისი 2020, 23:25

მსოფლიო

ერდოღანი აია-სოფიაზე: მოვუწოდებ ყველას, პატივი სცენ თურქეთის სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას

თურქეთის პრეზიდენტმა, რეჯეფ თაიფ ერდოღანმა განაცხადა, რომ აია-სოფიასთან დაკავშირებით მიღებულ გადაწყვეტილებას ყველამ უნდა სცეს პატივი.

შოთა არველაძე

10 ივლისი 2020, 23:15

პოლიტიკა

შოთა არველაძე შენგელიას ტრანსფერზე: არ მიმაჩნია სწორად მორალისტობა და ერთი ადამიანის ამოჩემება

ყველა ერთად უნდა შევთანხმდეთ, რაზე უნდა გვქონდეს უარყოფითი რეაქცია და რაზე არა. იმისთვის რომ მოვერიდოთ სამმაგი სტანდარტით ცხოვრებას, მნიშვნელოვანია ჩვენი პოზიცია თანაბრად ვრცელდებოდეს არა ერთ ან ორ კონკრეტულ ადამიანზე, არამედ ზოგადად, რუსეთში თამაშზე, მუშაობაზე, ბიზნესის კეთებასა თუ ნებისმიერ აქტივობაზე, - ამის შესახებ სოციალურ ქსელში საქართველოს ნაკრების ყოფილი ფეხბურთელი შოთა არველაძე წერს, რითაც კალათბურთელ თორნიკე შენგელიას მოსკოვის „ცსკაში“ გადასვლას ეხმაურება.

10 ივლისი 2020, 23:02

კულტურა

UNESCO აია-სოფიას ტაძრისთვის მუზეუმის სტატუსის შეჩერებაზე სინანულს გამოთქვამს

გაერთიანებული ერების განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის ორგანიზაციის (UNESCO) დირექტორი ოდრი აზულე გამოეხმაურა თურქეთის სახელმწიფო საბჭოს გადაწყვეტილებას აია-სოფიას ტაძრისთვის მუზეუმის სტატუსის შეჩერების შესახებ. გამოხმაურება ორგანიზაციის ვებგვერდზეა ხელმისაწვდომი.

ვანო ჩხარტიშვილი

10 ივლისი 2020, 22:50

პოლიტიკა

ვანო ჩხარტიშვილი: სააკაშვილმა მაიძულა, ტელეკომპანია „მზე“ დავით ბეჟუაშვილისთვის 1 ლარად გადამეცა

მიხეილ სააკაშვილმა პირდაპირი მნიშვნელობით იძალადა ჩემზე და მაიძულა ტელეკომპანია „მზის“ დათმობა. 1 ლარად გადავეცი ეს ტელევიზია დავით ბეჟუაშვილს, - ამის შესახებ ბიზნესმენმა ვანო ჩხარტიშვილმა „რუსთავი 2“-ის ეთერში განაცხადა.

10 ივლისი 2020, 22:46

ეკონომიკა

Bloomberg: მსოფლიოს მსხვილი ბანკები 2021 წელს დოლარის ვარდნას პროგნოზირებენ

მსოფლიოს მსხვილი ბანკები, 2021 წელს აშშ დოლარის ვარდნას პროგნოზირებენ. ვალუტა ძალას დაკარგავს, ამის შესახებ Bloomberg წერს.

10 ივლისი 2020, 22:33

COVID19

მსოფლიოში გასული დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსის 228 102 ახალი შემთხვევა დადასტურდა

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით, მსოფლიოში გასული დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსის 228 102 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, ხოლო 5 565 ათასი ადამიანი კი გარდაიცვალა.

10 ივლისი 2020, 22:32

სპორტი

გერმანიის ბუნდესლიგის 2020-2021 წლების სეზონი 18 სექტემბერს დაიწყება

გერმანიის ბუნდესლიგის 2020-2021 წლების სეზონი 18 სექტემბერს დაიწყება. ამის შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება ქვეყნის საფეხბურთო კავშირის დღევანდელ დისტანციურ სხდომაზე მიიღეს. ჩემპიონატის სტარტამდე რამდენიმე დღით ადრე, 11 და 14 სექტემბერს თასის გათამაშების საწყისი ეტაპის მატჩების გამართვაა დაგეგმილი. წინა სეზონებისგან განსხვავებული კი ის არის, რომ ზამთრის შესვენება შემოკლებულია და ბუნდესლიგის მეორე წრე იანვრის პირველ რიცხვებშივე დაიწყება. ამის მიზეზი ზაფხულში გასამართი ევროპის ჩემპიონატია, რის გამოც ყველა საკლუბო ტურნირი მაისის შუა რიცხვებში უნდა დასრულდეს. შეგახსენებთ, რომ გასულ წელს გერმანიის ჩემპიონი „ბაიერნი“ გახდა, რომელმაც „ვერცხლის სინი“ ოცდამეათედ მოიპოვა.

ჯონი ტატუნაშვილი

10 ივლისი 2020, 22:02

თავდაცვა

თავდაცვის ძალების მეთაურის მოადგილედ - გენერალური შტაბის უფროსად ბრიგადის გენერალი ჯონი ტატუნაშვილი დაინიშნა

საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ბრძანებით, ბრიგადის გენერალი ჯონი ტატუნაშვილი საქართველოს თავდაცვის ძალების მეთაურის მოადგილედ - გენერალური შტაბის უფროსად დაინიშნა. ინფორმაციას ამის შესახებ თავდაცვის სამინისტრო ავრცელებს. გენერალი ჯონი ტატუნაშვილი ამ დრომდე საქართველოს თავდაცვის ძალების დასავლეთის სარდლის თანამდებობას იკავებდა.

10 ივლისი 2020, 21:57

სპორტი

გიორგი ლორია კვიპროსის საფეხბურთო ჩემპიონატის გასული სეზონის საუკეთესო მეკარედ დასახელდა

გიორგი ლორია კვიპროსის საფეხბურთო ჩემპიონატის გასული სეზონის საუკეთესო მეკარედ დასახელდა და „ოქროს ხელთათმანი მიიღო. 34 წლის ლორიამ 13 შეხვედრაში არც ერთი ბურთი არ გაუშვა, რაც კვიპროსის ჩემპიონატის საუკეთესო შედეგია. პირველ ტურში საქართველოს ნაკრების მეკარემ აელტან ურთულესი ბურთი მოიგერია და ეს მომენტი საუკეთესოდ აღიარეს. კვიპროსის უმაღლესი ლიგა ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციამ კორონავირუსის გამო მაშინ შეწყვიტა, როდესაც „ანორთოსისსა“ და „ომონიას“ ქულათა თანაბარი რაოდენობა ჰქონდათ და თემურ ქეცბაიას გუნდი ოქროს მედლებისთვის იბრძოდა. ახალი სეზონი 22 აგვისტოს დაიწყება და უმაღლეს ლიგაში 12-ის ნაცვლად 14 კლუბი ითამაშებს.

კორონავირუსი თურქეთი

10 ივლისი 2020, 21:42

COVID19

გასული დღე-ღამის განმავლობაში თურქეთში კორონავირუსით 23 ადამიანი გარდაიცვალა

გასული დღე-ღამის განმავლობაში თურქეთში კორონავირუსით 23 ადამიანი გარდაიცვალა. სულ ქვეყანაში COVID-19-ს 5 323 ადამიანი ემსხვერპლა. ბოლო 24 საათში ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირების 1 003 შემთხვევა გამოვლინდა, ჯანმში კი ვირუსი 210 965 ადამიანს დადასტურდა. გამოჯანმრთელდა 191 833 პაციენტი.

მაიკლ რაიანი

10 ივლისი 2020, 21:24

COVID19

ჯანმო: ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მსოფლიომ კორონავირუსის აღმოფხვრა უახლოეს დროში შეძლოს

ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საგანგებო პროგრამის აღმასრულებელი დირექტორის, მაიკლ რაიანის განცხადებით, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მსოფლიომ კორონავირუსის აღმოფხვრა უახლოეს დროში შეძლოს.