imedi /  24 სექტემბერი 2020, 19:58 / სანდო წყარო

შინაგან საქმეთა სამინისტრო სახალხო დამცველის განცხადებას ეხმაურება

შსს შენობა

გვსურს გამოვეხმაუროთ სახალხო დამცველის, ნინო ლომჯარიას 24 სექტემბრის
განცხადებას, იმის თაობაზე, რომ თითქოს წინა წლების პრაქტიკით წინასაარჩევნო
პერიოდში ჩადენილი ძალადობრივი ქმედებებისთვის პრაქტიკულად არავის უგია
პასუხი, - ამის შესახებ ინფორმაციას შინაგან საქმეთა სამინისტროს პერსსამსახური ავრცელებს.

მათივე ცნობით, არჩევნების პერიოდში, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ამოცანაა ქვეყნის
მასშტაბით მართლწესრიგის დაცვა და არჩევნების თავისუფალ, დემოკრატიულ და
უსაფრთხო გარემოში ჩატარების უზრუნველყოფა.

„შს სამინისტრო ბოლო წლების მანძილზე უდიდესი პასუხისმგებლობით ეკიდება
აღნიშნულ ამოცანას და მყისიერ სამართლებრივ რეაგირებას ახდენდა
კომპეტენციას მიკუთვნებულ თითოეულ ინციდენტზე.

სამინისტრო აქტიურად თანამშრომლობდა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან, რათა
ყველა შესაძლო ინციდენტი, როგორც უბანზე, ისე მის მიმდებარე ტერიტორიაზე,
დროულად ყოფილიყო აღკვეთილი.

გამოძიების ფარგლებში მოპოვებული მტკიცებულებების საფუძველზე, დგებოდა
კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი, მიუხედავად მათი პოლიტიკური
შეხედულებებისა. ბრალდებულთა შორის იყვნენ როგორც ოპოზიციური, ასევე,
მმართველი პარტიის წარმომადგენლები და მხარდამჭერები.

მაგალითისთვის 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების წინასაარჩევნო პერიოდში,
ასევე, პირველი და მეორე ტურების განმავლობაში და შემდგომ პერიოდში,
გამოძიება დაიწყო 70-ზე მეტ სისხლის სამართლის საქმეზე, საიდანაც
სისხლისსამართლებრივი პასუხისგებლობა დაეკისრა 27 პირს.

სამინისტროს ქმედებების შესახებ ინფორმაცია რეგულარულად ვრცელდებოდა,
როგორც საჯაროდ, ისე საერთაშორისო და ადგილობრივ სადამკვირვებლო
ორგანიზაციებთან უშუალო კომუნიკაციის გზით.

არჩევნების დროს ძალადობის კლებასა და პოლიციის ეფექტიანი მუშაობის შესახებ
მკაფიო ჩანაწერები გვხვდება ადგილობრივი და საერთაშორისო სადამკვირვებლო
მისიების ანგარიშებშიც.

ამასთან, გვსურს საზოგადოებას მივაწოდოთ ინფორმაცია 2020 წლის საპარლამენტო
არჩევნების მშვიდ და უსაფრთხო გარემოში ჩატარების უზრუნველყოფად შინაგან
საქმეთა სამინისტროს მიერ განხორციელებული/დაგეგმილი ღონისძიების შესახებ.

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის 2020 წლის 26 აგვისტოს №129
ბრძანების საფუძველზე ცვლილება შევიდა „საქართველოს პოლიციის ეთიკის
კოდექსისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ზოგიერთ
მოსამსახურეთა ქცევის ინსტრუქციების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს
შინაგან საქმეთა მინისტრის 2013 წლის 31 დეკემბრის №999 ბრძანებაში და
განახლებული რედაქციით დამტკიცდა საარჩევნო პერიოდში საქართველოს შინაგან
საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა სახელმძღვანელო ინსტრუქცია, რომელიც
წარმოადგენს ნორმატიული ხასიათის დოკუმენტს და სავალდებულოა შესასრულებლად
სამინისტროს სისტემის ყველა მოსამსახურისათვის.
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოსამსახურეთა სახელმძღვანელო
ინსტრუქცია სრულ შესაბამისობაშია საქართველოს საარჩევნო კანონმდებლობასთან
და აწესრიგებს ისეთ საკითხებს როგორიცაა:

- აკრძალვები წინასაარჩევნო აგიტაციისას და კამპანიისას;

- საარჩევნო პერიოდში დადგენილი შეზღუდვები;

- სამინისტროს მოსამსახურეთა უფლება-მოვალეობები;

- სამინისტროს მიერ პოლიტიკური ნეიტრალობის უზრუნველყოფა;

- სამინისტროს მიერ კენჭისყრის დღეს კენჭისყრის შენობაში და მის მიმდებარე
ტერიტორიაზე წესრიგის დაცვის უზრუნველყოფა და ცალკეული პასუხისმგებლობა
საარჩევნო კანონმდებლობის დარღვევისათვის.

„სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნებისთვის“ უწყებათაშორისი კომისიის
რეკომენდაციების შესაბამისად, შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით
განისაზღვრა ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების აკრძალვის შინაარსი, რაც
გულისხმობს წინასაარჩევნო აგიტაციაში მონაწილეობის უფლების მქონე
ნებისმიერი პირისათვის წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდში პოლიტიკური
პარტიის, საარჩევნო სუბიექტობის კანდიდატის, საარჩევნო სუბიექტების
მხარდასაჭერად ან საწინააღმდეგოდ წინასაარჩევნო აგიტაციისა და კამპანიის
პროცესში სამინისტროს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების აკრძალვას, მათ
შორის, აიკრძალა სამინისტროს კუთვნილი ადმინისტრაციული შენობების,
საკომუნიკაციო საშუალებების, საინფორმაციო მომსახურებისა და სხვადასხვა
სახის ტექნიკისა და სატრანსპორტო საშუალებების გამოყენება.
მოქმედ ინსტრუქციას დაემატა ჩანაწერი, რომლის თანახმადაც, აიკრძალა
სახელმწიფო ხელისუფლების დაწესებულებებისათვის განკუთვნილი საკომუნიკაციო
საშუალებების (მათ შორის, ელფოსტა), საინფორმაციო მომსახურებისა (მათ
შორის, ოფიციალური ვებგვერდი ან/და ბიუჯეტის სახსრებით ადმინისტრირებული
სოციალური მედია) და სხვადასხვა სახის ტექნიკის (მათ შორის, ზემოხსენებული
საკომუნიკაციო საშუალებებისა და სხვადასხვა სახის ტექნიკის გამოყენების
გზით პირად სოციალურ ქსელებში წინასაარჩევნო კამპანიის (აგიტაციის)
ნიშნების შემცველი ინფორმაციის განთავსება) გამოყენება.

2020 წლის 18 სექტემბრის საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის ბრძანებით
დამტკიცდა არჩევნების თავისუფალ, უსაფრთხო და მშვიდ გარემოში ჩატარების
უზრუნველსაყოფად ზოგიერთი ღონისძიების მომწესრიგებელი ინდივიდუალური
ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი. ბრძანების თანახმად, ტერიტორიულ
ერთეულებში მოქმედი შესაბამისი სტრუქტურული დანაყოფები, წინასაარჩევნო
კამპანიის მიმდინარეობისას და უშუალოდ არჩევნების დღეს, თავიანთ სამოქმედო
არეალში, სამართალდარღვევათა პრევენციას და მათზე დროულ რეაგირებას
უზრუნველყოფენ. გარდა ამისა, ბრძანება ყველა პოლიციელს სამსახურებრივი
მოვალეობის შესრულებისას პოლიტიკური ნეიტრალიტეტის პრინციპის მკაცრად
დაცვას ავალდებულებს.

არსებული ეპიდემიური სიტუაციის გათვალისწინებით, საქართველოს ოკუპირებული
ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის
სამინისტროს შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტთან კოორდინირებული
თანამშრომლობის შედეგად, შემუშავდა არჩევნების უსაფრთხო გარემოში ჩატარების
ხელშეწყობისთვის ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან
(COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციები საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს წარმომადგენლებისთვის, რომელიც ასევე ასახულია მინისტრის
ბრძანებაში.

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში წინასაარჩევნოდ
დაგეგმილია სამინისტროს სტრუქტურული ერთეულების, ტერიტორიული ორგანოებისა
და სხვა საპოლიციო ქვედანაყოფების მოსამსახურეების (გადამზადდება 4000-ზე
მეტი მოსამსახურე) გადამზადება, რაც მიზნად ისახავს პოლიციელთა
კვალიფიკაციის ამაღლებას საარჩევნო კანონმდებლობის მიმართულებით და ხელს
შეუწყობს მათზე დაკისრებული მოვალეობის ეფექტიანად განხორციელებას.
ტრენინგის ფარგლებში მსმენელები გაეცნობიან საარჩევნო კანონმდებლობას,
საპოლიციო ღონისძიებებს არჩევნების პროცესში, რეკომენდაციებს კონფლიქტის
განმუხტვის შესახებ და პოლიციის რეაგირების მექანიზმებს არჩევნების
მიმდინარეობისას გამოვლენილ სამართალდარღვევებზე.

შინაგან საქმეთა სამინისტრო, როგორც პოლიტიკურად ნეიტრალური უწყება,
მოწოდებულია უზრუნველყოს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების მთელი ქვეყნის
მასშტაბით უსაფრთხო და თავისუფალ გარემოში ჩატარება და ამ მიმართულებით
გამოთქვამს მზაობას ითანამშრომლოს ყველა დაინტერესებულ მხარესთან“, - აღნიშნულია შსს-ის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

ყველა სიახლე

კორონავირუსი

04 დეკემბერი 2020, 08:44

COVID19

1027 კოვიდინფიცირებულის მდგომარეობა მძიმეა

გუშინ ინფიცირების 4 260 შემთხვევა აღირიცხა. ამ ეტაპზე ქვეყანაში კორონავირუსი სულ 21 655 ადამიანს აქვს. 4000-მდე მოქალაქე მოთავსებულია კოვიდსასტუმროებში, 11-ათასზე მეტი კი სახლში მკურნალობს. საკარანტინო სივრცეებშია 2000-მდე ადამიანი, თვითიზოლაციაში იმყოფება 50 500-ზე მეტი.

ეკონომიკა

04 დეკემბერი 2020, 08:26

ეკონომიკა

სარესტორნო ბიზნესის სესხის და ლიზინგის სუბსიდირებასთან დაკავშირებით, განაცხადების მიღება დღეიდან იწყება

საქართველოს მთავრობა სარესტორნო ბიზნესის სესხის და ლიზინგის სუბსიდირებას იწყებს. განაცხადების მიღება დღეიდან იწყება. სესხის პროცენტი პრაქტიკულად სრულად 6თვის განმავლობაში პროგრამის „აწარმოე საქართველოში“ ფარგლებში დაიფარება.

ამინდი

04 დეკემბერი 2020, 08:20

საზოგადოება

როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღეს საქართველოში

სინოპტიკოსები 3 დეკემბერს ქუთაისში მზიან ამინდს პროგნოზირებენ. დღისით ტემპერატურა +17 გრადუსი იქნება, ღამით კი +10. ასევე მზიანი დღეა მოსალოდნელი ოზურგეთში. დღისით +16 გრადუსია მოსალოდნელი, ღამით კი +8. ასევე უნალექო ამინდს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები ბათუმში, სადაც +16 გრადუსი სითბო იქნება დღის განმავლობაში, ღამით კი +8 გრადუსი დაფიქსირდება.

ბენ ჰოჯესი

04 დეკემბერი 2020, 08:07

პოლიტიკა

ბენ ჰოჯესი: შავი ზღვის რეგიონში ინიციატივის მოსაპოვებლად გზა უნდა ვიპოვოთ, ამას ხელს შეუწყობდა საქართველოსა და უკრაინისთვის მაპის შეთავაზება

„ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ, რომ ვზრუნავთ რეგიონზე, ასევე უნდა შევძლოთ, ვიპოვოთ გზა შავი ზღვის რეგიონში ინიციატივის მოსაპოვებლად; საქართველოსა და უკრაინისთვის მაპის შეთავაზება კი ამას ხელს შეუწყობდა“, - ამის შესახებ Europe Time-თან ინტერვიუში განაცხადა.

ასლან ვაშაყმაძე

04 დეკემბერი 2020, 07:54

სამართალი

პოლიციელზე თავდასხმის ფაქტზე დაკავებულ ასლან ვაშაყმაძეს ბრალს დღეს წაუყენებენ

პოლიციელზე თავდასხმის ფაქტზე დაკავებულ ასლან ვაშაყმაძეს, რომელიც რამდენიმე დღის წინ სოცქსელში პოლიციელის სიცოცხლის ხელყოფით იმუქრებოდა, ბრალს დღეს წაუყენებენ. ამის შემდეგ მისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე სასამართლო იმსჯელებს. ის ფოთში 2 დღის წინ დააკავეს. ბრალდებული წინასწარი დაკავების იზოლატორშია მოთავსებული.

მიხეილ დუნდუა

04 დეკემბერი 2020, 01:06

ეკონომიკა

მიხეილ დუნდუა: ახლა ერთადერთი გამოსავალი სოციალურად ორიენტირებული დანახარჯების ზრდაა

ახლა ერთადერთი გამოსავალი სწორედ სოციალურად ორიენტირებული დანახარჯების ზრდაა, - ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ, მიხეილ დუნდუამ იმედის გადაცემა „ნამდვილ რიცხვებში“ განაცხადა. მისი თქმით, როგორც ყველა განვითარებული ქვეყანა იქცევა, ზუსტად იმ ტრენდში ვართ ჩვენც.

სამხრეთ აფრიკა ლატარეა

04 დეკემბერი 2020, 00:56

ტაბლოიდი

სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის ლატარეას საეჭვო მომგებიანი კომბინაციის გამო თაღლითობაში ადანაშაულებენ

გათამაშებაში, რომლის ჯეკპოტიც 7,4 მილიონი აშშ დოლარს შეადგენდა გამარჯვებული რიცხვები ასეთი თანმიმდევრობით ამოვიდა: 8, 5, 9, 7, 6 და 10. შედეგად ჯეკპოტი 20 ადამიანს შორის გადანაწილდა, რომლებმაც უჩვეულო 6-რიცხვიანი კომბინაცია სწორად გამოიცნეს, მაშინ როდესაც მოგების შანსი 1 42 375 200-ზეა.

04 დეკემბერი 2020, 00:49

საზოგადოება

ჯანდაცვის სამინისტრო: „მთავარი არხის“ მიერ 17 წლის გოგოს კორონავირუსით გარდაცვალების შესახებ გავრცელებული ინფორმაცია სიცრუეა

3 დეკემბერს, ტელეკომპანია „მთავარი არხის“ მიერ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ თბილისში, კორონავირუსით 17 წლის გოგო გარდაიცვალა. მიზეზად კი, პაციენტის კლინიკამდე ვერ მიყვანა დაასახელეს. ჯანდაცვის სამინისტრო ხაზგასმით აღნიშნავს, რომ აღნიშნული ინფორმაცია სიცრუეა.

04 დეკემბერი 2020, 00:47

მსოფლიო

საფრანგეთის ეროვნულმა ასამბლეამ მხარი დაუჭირა რეზოლუციას, რომელიც ხელისუფლებას მთიანი ყარაბაღის აღიარებისკენ მოუწოდებს

საფრანგეთის პარლამენტის ქვედა პალატამ მხარი დაუჭირა რეზოლუციას, რომელიც ხელისუფლებას მთიანი ყარაბაღის აღიარებისკენ მოუწოდებს.

ამირან გამყრელიძე

04 დეკემბერი 2020, 00:40

COVID19

ამირან გამყრელიძის თქმით, კორონავირუსზე ტესტირება შესაძლოა აფთიაქებშიც ჩატარდეს

„არ არის გამორიცხული, რომ რამდენიმე ხანში მსგავსი ტესტირება ნერწყვიდან და არა ნაცხიდან შემოვიდეს. ნერწყვის ტესტების ვალიდაცია საერთაშორისო დიდ კომპანიებში ახლა მიმდინარეობს, ჯერ არ არის. მომავალში არ არის გამორიცხული, რომ ამ ტიპის ტესტი იყიდოთ და თქვენ თვითონ ჩაიტაროთ. მისი ჩატარების ტექნოლოგია ძალიან მარტივია. არავითარი სამედიცინო განათლება არ სჭირდება“,- განაცხადა გამყრელიძემ.

მიხეილ ხიდურელი

04 დეკემბერი 2020, 00:30

ეკონომიკა

მიხეილ ხიდურელი: 6 თვის განმავლობაში სარესტორნო ბიზნესს სესხების 80%-ს სახელმწიფო აუნაზღაურებს

1-ლი დეკემბრიდან 6 თვის განმავლობაში რესტორნებს, რა ოდენობის სესხიც ექნებათ, 80%-ს სახელმწიფო აანაზღაურებს, - ამის შესახებ „იმედის“ გადაცემაში „ნამდვილი რიცხვები“ „აწარმოე საქართველოს“ ხელმძღვანელმა მიხეილ ხიდურელმა განაცხადა.

04 დეკემბერი 2020, 00:26

COVID19

აშშ-ში კორონავირუსის შემთხვევების რიცხვმა 14 მილიონს გადააჭარბა

ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის მონაცემებით, აშშ-ში კორონავირუსის შემთხვევების რიცხვმა 14 მილიონს გადააჭარბა.

04 დეკემბერი 2020, 00:25

რეგიონი

ჩხოროწყუში სასწრაფო დახმარების მანქანა, რომელსაც პაციენტი გადაჰყავდა, ავარიაში მოყვა

ავარიის შედეგად სასწრაფო დახმარების მანქანაში მყოფი პაციენტი მძიმედ დაშავდა. ექიმებმა და მძღოლმა მსუბუქი დაზიანებები მიიღეს. დაშავებული პაციენტი ქუთაისის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. ავარიის გამომწვევი მიზეზი უცნობია.

მიხეილ დუნდუა

04 დეკემბერი 2020, 00:20

პოლიტიკა

მიხეილ დუნდუა: კორონავირუსით ინფიცირებულ პაციენტთა სიკვდილიანობის სიმცირით საქართველო ერთ-ერთი გამორჩეულია ევროპაში

ამ დროს დარტყმა პერსონალურად ჯანდაცვის მინისტრზე და სამინისტროზე ეს არის ბრძოლა ქვეყნის წინააღმდეგ და მეტი არაფერი, თავი რომ დავანებოთ იმ ამაზრზენ ცილისწამებას, რომელის მოსმენაც კი უხერხულია, - ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ, მიხეილ დუნდუამ იმედის გადაცემა „ნამდვილ რიცხვებში“ განაცხადა. მისი თქმით, პაციენტთა სიკვდილიანობის სიმცირით საქართველო ერთ-ერთი გამორჩეულია ევროპაში.

მიხეილ ხიდურელი

04 დეკემბერი 2020, 00:20

ეკონომიკა

მიხეილ ხიდურელი: რეიტინგები არის პირველი, რასაც ინვესტორს ვაჩვენებთ

„ეს არის საინტერესო რეიტინგი, რომელიც აჩვენებს, რომ იმდენად დაბალი ბიუროკრატიაა, რომ ინვესტორ ინვესტიციის განხორციელება მთავრობასთან მინიმალური კონტაქტით შეუძლია. რეიტინგები არის პირველი, რასაც ვაჩვენებთ ინვესტორს, ამის შემდეგ კი ხდება კონკრეტული შეთავაზებები“, - აღნიშნა მიხეილ ხიდურელმა.

03 დეკემბერი 2020, 23:57

მსოფლიო

ვალერი ჟისკარ-დ’ესტენის გარდაცვალების გამო, საფრანგეთში 9 დეკემბერი ეროვნული გლოვის დღედ გამოცხადდა

საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტის ვალერი ჟისკარ-დ’ესტენის გარდაცვალების გამო, ემანუელ მაკრონმა 9 დეკემბერი ეროვნული გლოვის დღედ გამოაცხადა.

თეა გვარამაძე

03 დეკემბერი 2020, 23:43

საზოგადოება

თეა გვარამაძე: 300-ლარიანი დახმარების მისაღებად თვითდასაქმებულთა რეგისტრაცია შემოსავლების სამსახურში 24 დეკემბრამდე გაგრძელდება

შემოსავლების სამსახურში თვითდასაქმებულთა რეგიტრცია დღეიდან დაიწყო და 24 დეკემბრამდე გაგრძელდება. უკვე ამ თვეში შესაძლებელი იქნება მათთვის თანხების გადარიცხვა, - ამის შესახებ ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური დაცვის პოლიტიკის სამმართველოს უფროსმა, თეა გვარამაძემ „იმედის“ გადაცემაში „ნამდვილ რიცხვები“ ჩართვისას განაცხადა.

ნიკა ჩიტაძე

03 დეკემბერი 2020, 23:39

ეკონომიკა

ნიკა ჩიტაძე: მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ინვესტიციების მოცულობა შესაძლოა, მნიშვნელოვნად შემცირდეს

ძალიან კარგად მესმის, რომ 2020 წელს საქართველოში იგივე მსოფლიო „ბანკის მონაცემებით“ შესაძლებელია ინვესტიციების მოცულობა შემცირდეს დაახლოებით 40%-ით და ამაში ექსტრაორდინალურს ვერაფერს ვხედავ, რადგან მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შესაძლებელია ინვესტიციების მოცულობა მნიშვნელოვნად შემცირდეს, - ამის შესახებ ექსპერტმა, ნიკა ჩიტაძემ ნამდვილ რიცხვებში განაცხადა. მისი თქმით, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით შესაძლებელია ინვესტიციების მოცულობა მნიშვნელოვნად შემცირდეს.

მიხეილ დუნდუა

03 დეკემბერი 2020, 23:39

საზოგადოება

მიხეილ დუნდუა: საქართველოს საზღვრების გახსნის მიუხედავად, მიგრაციის სალდო მკვეთრად შემცირდა

მიგრაციაზე როცა ვსაუბრობთ, უნდა გავითვალისწინოთ ე.წ. მიგრაციის სალდო, ანუ გამსვლელთა და შემომსვლელთა სხვაობა. ჩვენ თუ მხოლოდ გამსვლელებს დავითვლით და შემომსვლელებს არ მივათვლით, მცდარ მონაცემებამდე მივალთ, - ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ მიხეილ დუნდუამ იმედის გადაცემა „ნამდვილ რიცხვებში“ განაცხადა.

03 დეკემბერი 2020, 23:33

COVID19

ბოლო 24 საათში საფრანგეთში კორონავირუსის 12 696 ახალი შემთხვევა დადასტურდა

საფრანგეთის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ქვეყანაში გასული დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსის 12 696 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, ხოლო 326 ადამიანი კი ვირუსს ემსხვერპლა.