imedi /  06 აგვისტო 2023, 21:47 / სანდო წყარო

გარემოს ეროვნული სააგენტო შოვში განვითარებული სტიქიური მოვლენების შესახებ პირველად შეფასებას აქვეყნებს. დეტალურად

გარემოს ეროვნული სააგენტო 3 აგვისტოს მდინარე ბუბისწყლის ხეობაში (მდ. ჭანჭახის აუზი) განვითარებული სტიქიური მოვლენების პირველად შეფასებას აქვეყნებს.

„მდ. ბუბისწყალი წარმოადგენს მდ. ჭანჭახის მარჯვენა შენაკადს, რომელიც სათავეს იღებს მყინვარ ბუბას ძირიდან, ზღვის დონიდან 2970მ-ზე და უერთდება მდ. ჭანჭახს კურორტ შოვთან ზღვის დონიდან 1520 მეტრ აბსოლუტურ ნიშნულზე. მდინარე ბუბისწყლის წყალშემკრები აუზის ფართობი შეადგენს 41.3 კმ2-ს, მდინარის სიგრძე 9.97 კმ-ს, წყალშემკრები აუზის საშუალო სიმაღლე არის 2777 მეტრი, მდინარის კალაპოტის საერთო გასწვრივი ვარდნა არის (∆H) 1450 მეტრი, მდინარის კალაპოტის საშუალო ვარდნა 145.4 მ/კმ ანუ 145.4 0/00 პრომილე, ხოლო დახრილობა 0,1454. მდინარის კალაპოტის კლაკნილობის კოეფიციენტი შეადგენს k=1,23. მდ. ბუბისწყლის მდინარეთა ქსელის სიხშირის კოეფიციენტი D=0.99კმ/კმ2. ფერდობის ჩამონადენის გარბენის საშუალო სიგრძე შეადგენს L= 1.00კმ.

მდ. ბუბისწყლის ხეობაში არის რამდენიმე მცირე და დიდი ზომის მყინვარი. ყველაზე დიდი მყინვარები ამ აუზში არის თბილისა და ბუბა. მდინარე ბუბისწყლის ხეობა ხასიათდება რთული რელიეფით, სადაც დაგროვილია ფიზიკური და ქიმიური გამოფიტვის დიდი მოცულობის პროდუქტები. ბოლო პერიოდში კლიმატის ცვლილების ფონზე, როგორც საქართველოში, ასევე მთელს მსოფლიოში გააქტიურებულია მყინვარის პულსაციური პროცესები და აღნიშნული ხეობის მყინვარები არ არის გამონაკლისი. სხვადასხვა წყაროების დამუშავების მიხედვით მოცემულია მყინვარ ბუბას ფართობები: 1 : 50 000 მასშტაბის ტოპოგრაფიული რუკის მიხედვით მყინვარ ბუბას ფართობი შეადგენს 2.94 კმ2-ს, 2010 წლის 11 აგვისტოს landsat-ის დამუშავებული მონაცემების მიხედვით მყინვარ ბუბას ფართობი შეადგენს 2.40 კმ2-ს, ხოლო 2020 წლის 4 სექტემბრის landsat-ის დამუშავებული მონაცემების მიხედვით მყინვარ ბუბას ფართობი შეადგენს 1,94 კმ2-ს.

გეომორფოლოგიური თვალსაზრისით მდ. ბუბისწყლის ხეობის ზემო წელი მიეკუთვნება, ცენტრალური კავკასიონის მაღალმთიანი რელიეფის ზონის ჰორს-ანტიკლინურ ღერძულ ქვეზონას, ინტენსიური აღმავალი მოძრაობით, ხოლო ხეობის შუა და ქვემო წელი საშუალო და მაღალმთიანი რელიეფის სუბგანედური მიმართულების შეფარდებითი დაძირვის ქვეზონას. ხეობაში ფერდობების დახრილობა ცვალებადობს 15-დან 800-მდე, სათავეებში კი, მყინვარული რელიეფის ფორმებთან ერთად, უმეტესად წარმოდგენილია ვერტიკალური კარნიზები და დაკბილული კლდოვან-ქარაფოვანი ფლატეები.

საქართველოს ტექტონიკური დანაწევრების რუკის (ე. გამყრელიძე 2004 წ.) მიხედვით, მდ. ბუბისწყლის ხეობაში, სათავიდან დინების მიმართულებით, გამოიყოფა 3 ძირითადი სტრუქტურულ-ტექტონიკური ზონა, კერძოდ: 1. კავკასიონის ნაოჭა სისტემის მთავარი ქედის ზონის ცენტრალური აზევების ქვეზონა; 2. ყაზბეგ-ლაგოდეხის ზონა; 3. მესტია-თიანეთის ზონის შოვი-ფასანაურის ქვეზონა. მთავარი ქედის ზონა წარმოდგენილია პროტეროზოული და პალეოზოური მაგმური ქანების კომპლექსით და სამხრეთიდან მთავარი შეცოცებით არის შემოფარგლული. ყაზბეგი-ლაგოდეხის ზონასა და მესტია-თიანეთის ზონის შოვი-ფასანაურის (ნაოჭა-ქერცლებრივი) ქვეზონას შორის საზღვარი შესხლეტვა-შეცოცების ტიპის რღვევით არის წარმოდგენილი.

გეოლოგიური თვალსაზრისით, მდ. ბუბისწყლის ხეობის ზემო წელი აგებულია: 1. გვიან დევონური და კარბონული ასაკის (D3-C11) პლაგიოგრანიტებით და კვარციანი დიორიტებით; 2. ქვედაიურული ასაკის მუაშის წყების (J12ms) და ტოარსული სართულის (J13s) ნალექებით, ლითოლოგიურად წარმოდგენილი ასპიდური ფიქლებით, თიხაფიქლებით და კვარციანი ქვიშაქვებით, დიაბაზის ფენებრივი ძარღვებით. ხეობის შუა წელი წარმოდგენილია: 1. შუაიურული ასაკის აალენური სართულის სორის წყების (J2s2) და ბაიოსური სართულის ტალახიანი წყების (J2tl) ქვიშაქვებით, თიხაფიქლებით, ქვიშიან-თიხიანი ფიქლებით და არკოზული ქვიშაქვებით; 2. ზედა იურული კალოვიურ-ოქსფორსდული (J3k+O1) და კიმერიჯ-ტიტონური (J3km+tt) სართულების მერგელებით, კირქვებით, კარბონატული ფიქლებით, კარბონატული ქვიშაქვებით და მიკროკონგლომერატებით. ხეობის ქვემო წელი აგებულია ქვედა ცარცული ასაკის პორხიშულის წყების (K1pr) და ჭიორის წყების (K1cvr) ნალექებით, ლითოლოგიურად წარმოდგენილი კირქვებით, ქვიშიანი კირქვებით, მერგელოვანი კირქვებით, მერგელებით და კარბონატული თიხა-ფიქლებით.

ხეობის რთული გეოლოგიური აგებულება, სეისმო-ტექტონიკური პირობები, რელიეფის მაღალი ენერგეტიკული პოტენციალი (მორფოლოგიური პირობები) და კლიმატური ცვლილებები ხელსაყრელ გარემოს ქმნის ხეობაში ბუნებრივი სტიქიური პროცესების ჩასახვა-გააქტიურებისთვის. თუმცა, მიუხედავად ამისა, ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს, რომ 2023 წლის 3 აგვისტომდე მდ. ბუბისწყლის კალაპოტში, ბოლო 100 წლის მანძილზე, მნიშვნელოვანი ხასიათის ღვარცოფული ნაკადების გავლას ადგილი არ ჰქონია.

2023 წლის 3 აგვისტოს, მდ. ბუბისწყლის ხეობაში ადგილი ჰქონდა სტიქიური გეოლოგიური და ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების (მყინვარის ინტენსიური დნობა, ნალექების მოსვლა წვიმის სახით, სათავეებში კლდეზვავის ჩამოშლა, მეწყრულ-ეროზიული პროცესები და ღვარცოფის გავლა) თანხვედრას, რამაც გამოიწვია ექსტრემალური ხასიათის ღვარცოფული ნაკადის ფორმირება. ხეობაში განხორციელებული საველე კვლევების საფუძველზე დადგინდა, რომ მყინვარ ბუბას დასავლეთით, ადგილი ჰქონდა კლდეზვავური მასის ჩამოშლას, რომელიც დინამიკაში მოსვლის შემდეგ შეეჯახა მყინვარს, მოახდინა მისი გარკვეული ნაწილის ჩამონგრევა, რამაც შესაძლოა გამოიწვია მყინვარქვეშა დაგუბებული წყლების გადმოდინება, რის შემდეგაც წარმოქმნილმა ნაკადმა დიდი სიჩქარით დაიწყო მოძრაობა ხეობის კალაპოტში

აღნიშნულ პროცესს ხელი შეუწყო ბოლო პერიოდში მომატებულმა ჰაერის ტემპერატურულმა ფონმა, კლიმატის ცვლილებით გამოწვეულმა მყინვარების ინტენსიურმა დნობამ და თანმდევმა ატმოსფერულმა ნალექებმა. დინამიკაში მოსული კლდეზვავური მასალა და მყინვარული მასის ნაწილი ხეობის ზედა ნაწილშივე ტრანსფორმირდა გლაციალურ ღვარცოფულ ნაკადად. კალაპოტში დიდი სიჩქარით გავლილმა ნაკადმა, ხეობის შუა და ქვედა ნაწილში, ორივე ბორტის გასწვრივ გამოიწვია ფერდობების ძირის გამორეცხვა და ე.წ. სანაპირო ტიპის მეწყრული სხეულების წარმოქმნა-გააქტიურება. აღსანიშნავია, რომ სხვადასხვა მასშტაბის ახალი მეწყრულ-ეროზიული კერები ჩამოყალიბდა მდ. ბუბისწყლის პრაქტიკულად ყველა შენაკადში. ამრიგად, ხეობის ზემო წელში ფორმირებულ მყარ ნაკადს, მდ. ჭანჭახთან შეერთებამდე, დაემატა როგორც მდ. ბუბისწყლის კალაპოტის გასწვრივ ნაპირგარეცხვის შედეგად ჩამოშლილი მეწყრული მასები, ასევე შენაკადებიდან ტრანსპორტირებული ნაშალი მასალა.

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მდინარე ჭანჭახზე არსებული ჰიდროლოგიური სადგურის (ავტომატური წყლის ხარჯის მზომი სენსორი) მონაცემების ანალიზის საფუძველზე მდ. ბუბისწყლის ხეობაში წყლის ხანგრძლივ შეგუბებას არც სტიქიის განვითარებამდე და არც სტიქიის განვითარების პროცესში ადგილი არ ჰქონია.

მძლავრი ტალახ-ქვიანი ღვარცოფული ნაკადი, დინების ქვემო წელში გადავიდა კალაპოტიდან და დაახლოებით 15 საათსა და 15 წუთზე გაიშალა შოვის (ე.წ. „კოტეჯების უბანი“) ტერიტორიაზე დაახლოებით 26 ჰექტარზე, სადაც დაფარა აქ არსებული შენობა-ნაგებობები და გამოიწვია ადამიანთა მსხვერპლი.

ღვარცოფული ნაკადის შემადგენლობის, ხეობის დახრილობის (ენერგეტიკული პოტენციალი), მორფოლოგიური პირობების და მანძილის გათვალისწინებით, სტიქიის ჩასახვა-გააქტიურების ზონიდან, შოვის ე.წ. კოტეჯების უბნამდე ღვარცოფულ ნაკადს წინასწარი გათვლებით უნდა მიეღწია სავარაუდოდ 8-10 წუთში.

წინასწარი შეფასებით, მდ. ბუბისწყლის ხეობაში დინამიკაში მოსული მყარი მასალის საორიენტაციო მოცულობა დაახლოებით 5 მლნ. მ3-ს შეადგენს, რომლის უმეტესი ნაწილი შევიდა მდ. ჭანჭახის და მდ. რიონის კალაპოტებში, ხოლო დაახლოებით 1.5 მლნ. მ3 აკუმულირდა სტიქიის ეპიცენტრში და ბუბისწყლის ხეობის ტრანზიტულ ზონაში.

გამომწვევი მიზეზები

მდ. ბუბისწყლის ხეობაში სტიქიური პროცესების გააქტიურებას, რელიეფის მაღალენერგეტიკულ პოტენციალთან ერთად, განაპირობებს:

მკაცრი კლიმატური პირობები – ნივალურ ზონაში ტემპერატურის ამპლიტუდის მკვეთრი ცვლილებები და მასთან დაკავშირებული ქანების ყინვით-მექანიკური გამოფიტვისა და სოლიფლუქციური მოვლენების ინტენსიური მიმდინარეობა;
გამოფიტვის გამომწვევი აგენტების მიმართ ვულკანური და დანალექი ქანების არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება;
ტერიტორიის გეოლოგიური აგებულება, ტექტონიკური და სეისმური პირობები;
კლდეზვავური და ეროზიულ-გრავიტაციული მოვლენების შედეგად დიდძალი ღვარცოფმაფორმირებელი კერების ჩასახვა-განვითარება, როგორც ხეობის სათავეებში და მის კალაპოტში, ასევე მდ. ბუბისწყლის შენაკადების ბორტებზე;
მყინვარული ეროზია, ფლუვიოგლაციალური და მორენული წარმონაქმნების დიდი მოცულობის დანაგროვების არსებობა ხეობის სათავეებში;
მყინვარული საფარის ინტენსიური დნობის შედეგად წარმოქმნილი ნადნობი წყლები, უხვი ნალექის და გრუნტის წყლების მიერ, მდინარის სათავეებში და მისი შენაკადების კალაპოტებში დაგროვილი ღვარცოფმაფორმირებელი კერების ჭარბი გაწყლოვანება;
უკანასკნელ პერიოდში კლიმატის ცვლილებით (დათბობა, ატმოსფერული ნალექების რეჟიმის ცვლილებები და სხვა) გამოწვეული ნეგატიური ზემოქმედება.
მდ. ბუბისწყლის ხეობაში 2023 წლის 3 აგვისტოს წარმოქმნილი კატასტროფული ხასიათის გეოლოგიური და ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენების (მყინვარის ინტენსიური დნობა, ნალექების მოსვლა წვიმის სახით, სათავეებში კლდეზვავის ჩამოშლა, მეწყრულ-ეროზიული პროცესები და ღვარცოფის გავლა) თანხვედრა დაკავშირებულია მხოლოდ ბუნებრივ ფაქტორებთან.

ზემოთ აღწერილი, 3 აგვისტოს მყისიერად განვითარებული, კომპლექსური ხასიათის სტიქიური მოვლენის ფორმირება მრავალ ფაქტორზე იყო დამოკიდებული. მთელ მსოფლიოში ამ ტიპის მოვლენების ფორმირების ზუსტი დროის პროგნოზირება პრაქტიკულად შეუძლებელია.

დასკვნები

1. ხეობაში განხორციელებული საველე კვლევების საფუძველზე დადგინდა, რომ მყინვარ ბუბას დასავლეთით, ადგილი ჰქონდა კლდეზვავური მასის ჩამოშლას, რომელიც დინამიკაში მოსვლის შემდეგ შეეჯახა მყინვარს, მოახდინა მისი გარკვეული ნაწილის ჩამონგრევა, რამაც შესაძლოა გამოიწვია მყინვარქვეშა დაგუბებული წყლების გადმოდინება, რის შემდეგაც წარმოქმნილმა ნაკადმა დიდი სიჩქარით დაიწყო მოძრაობა ხეობის კალაპოტში. მდ. ბუბისწყლის ხეობაში 2023 წლის 3 აგვისტოს კატასტროფული ხასიათის გეოლოგიური და ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენები განაპირობა: მყინვარის ინტენსიურმა დნობამ, მყინვარის სათავეებში კლდეზვავის ჩამოშლამ, მოსულმა ატმოსფერულმა ნალექებმა, მეწყრულ-ეროზიულმა პროცესებმა და გლაციალური ღვარცოფის გავლამ, რაც დაკავშირებულია მხოლოდ ბუნებრივ ფაქტორებთან;

2. მდინარე ჭანჭახზე არსებული ჰიდროლოგიური სადგურის (ავტომატური წყლის ხარჯის მზომი სენსორი) მონაცემების ანალიზის საფუძველზე:

– სტიქიის განვითარებამდე, მდ. ბუბას ხეობაში წყლის შეგუბებას ადგილი არ ჰქონია (მდ. ჭანჭახზე არსებულ სადგურზე წყლის დონის კლება არ დაფიქსირებულა);

– 2023 წლის 3 აგვისტოს, სტიქიური მოვლენის განვითარების პროცესში უშუალოდ მდინარე ბუბისწყლის ხეობაში წყლის მასის გრძელვადიან შეგუბებას ადგილი არ ჰქონია;

3. ზემოთ აღწერილი, 3 აგვისტოს მყისიერად განვითარებული, კომპლექსური ხასიათის სტიქიური მოვლენის ფორმირება მრავალ ფაქტორზე იყო დამოკიდებული. მთელ მსოფლიოში ამ ტიპის მოვლენების ფორმირების ზუსტი დროის პროგნოზირება პრაქტიკულად შეუძლებელია;

4. მდ. ბუბისწყლის ხეობაში ღვარცოფების ფორმირებისა და ტრანზიტის ზონის არეალში რაიმე სახის კაპიტალური დამცავი ღონისძიებების გატარება მდინარის ხეობის ჰიდრომორფოლოგიური პარამეტრების გათვალისწინებით, მიზანშეწონილი არ არის.

გარემოს ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტები აგრძელებენ მდინარე ბუბისწყლის ხეობაში დამატებით ჰიდრომეტეოროლოგიურ და გეოლოგიურ კვლევებს, რის საფუძველზეც შემუშავდება რეკომენდაციები შემდგომი ღონისძიებების განსახორციელებლად.

წინამდებარე დასკვნა შედგენილია გეოლოგიურ, მეტეოლოგიურ და ჰიდროლოგიურ პარამეტრებზე დაკვირვების, ისტორიული და მიმდინარე მონაცემების მათ შორის სატელიტური, რადარული და აერო ფოტო სურათების დეშიფრირებული ინფორმაციის, აგრეთვე საველე ჰიდრომეტეოროლოგიური/გეოლოგიური კვლევების შედეგად მიღებული მონაცემების კამერალური დამუშავების, ექსპერტული ცოდნის ანალიზის/განზოგადების საფუძველზე და განეკუთვნება პირველადი დასკვნის კატეგორიას“, - აღნიშნულია დასკვნაში.

ყველა სიახლე

ლევან ჭოტორლიშვილი

20 აპრილი 2024, 23:46

პოლიტიკა

ლევან ჭოტორლიშვილი გამჭვირვალობის კანონზე: მე ვხედავ ორმაგ სტანდარტს - ევროპელი ლიდერები თვლიან, რომ მათ აქვთ ამის გაკეთების უფლება, საქართველოს კი - არა იმიტომ, რომ საქართველო არის ახალი დემოკრატია

მე ვხედავ ორმაგ სტანდარტს - ევროპელი ლიდერები თვლიან, რომ მათ აქვთ ამის გაკეთების უფლება, საქართველოს კი - არა იმიტომ, რომ საქართველო არის ახალი დემოკრატია, - განაცხადა „ქრონიკაში“ ჟეშუვის უნივერსიტეტის პროფესორმა ლევან ჭოტორლიშვილმა.

ლევან ჭოტორლიშვილი

20 აპრილი 2024, 23:12

პოლიტიკა

ლევან ჭოტორლიშვილი: დასავლელი პარტნიორები უნდა დავარწმუნოთ, რომ ჩვენი ამოსავალი წერტილი არის არა კურსის გადახედვა, არამედ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების პრობლემა

ქართული დიპლომატიის მეტი მუშაობაა საჭირო, რათა დავარწმუნოთ დასავლელი პარტნიორები, რომ ჩვენი ამოსავალი წერტილი არის არა კურსის გადახედვა, არამედ ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების პრობლემა, - განაცხადა „ქრონიკაში“ ჟეშუვის უნივერსიტეტის პროფესორმა ლევან ჭოტორლიშვილმა.

გიორგი ჩაკვეტაძე

20 აპრილი 2024, 22:45

პოლიტიკა

გიორგი ჩაკვეტაძე აქტივისტების მიერ ილია ჭავჭავაძის ციტატის დამახინჯებაზე: არანაირი წმინდა მოწოდება აღარ დატოვეს

სარწმუნოება აიღეს და პირდაპირ ერთობით ჩაანაცვლეს. ერთობა კარგი სიტყვაა, მაგრამ, არანაირი წმინდა მოწოდება აღარ დატოვეს, - ამის შესახებ პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ, გიორგი ჩაკვეტაძემ აქციაზე გაჟღერებულ სლოგანთან დაკავშირებით „ქრონიკაში“ განაცხადა.

ლევან ჭოტორლიშვილი

20 აპრილი 2024, 22:44

პოლიტიკა

ლევან ჭოტორლიშვილი გამჭვირვალობის კანონპროექტზე: ხელოვნურად ხდება ამ კანონის მიბმა ჩვენს ევროინტეგრაციის პროცესთან

ჩვენი პრობლემა იმაშია, რომ დასავლეთს დღეს არ შეუძლია ჩვენი უსაფრთხოების უზრუნველყოფა. ეს გამოჩნდა სომხეთის მაგალითზე, როდესაც ჰპირდებიან დახმარებას და რეალურად მათ არ შეუძლიათ უსაფრთხოების უზრუნველყოფა, - ამის შესახებ ჟეშუვის უნივერსიტეტის პროფესორმა, ლევან ჭოტორლიშვილმა „ქრონიკაში“ პოლონეთიდან ჩართვის დროს განაცხადა.

გიორგი ჩაკვეტაძე

20 აპრილი 2024, 22:24

პოლიტიკა

გიორგი ჩაკვეტაძე: გამჭვირვალობის კანონპროექტი არის ქართული, რომელიც არის ევროპული სტილის და ემსახურება ერთ მთავარ მიზანს - მივაღწიოთ გამჭვირვალობას

შარშან გვქონდა პირობა, რომ მას შემდეგ, რაც კანონპროექტს უკან გავიწვევდით, გაუმჭვირვალე ფინანსები გამჭვირვალე გახდებოდა. თუმცა, ეს ფინანსები კიდევ უფრო გაუმჭვირვალე გახდა და მისი რაოდენობა გაიზარდა. ჩვენ გვაქვს ყველანაირი ლეგიტიმური უფლება და აუცილებელიცაა, რომ მსგავს კანონპროექტზე საქართველოს პარლამენტმა იმუშაოს და ეს კანონი მიიღოს“, - აღნიშნა გიორგი ჩაკვეტაძემ.

ვასილ მაღლაფერიძე

20 აპრილი 2024, 22:19

საზოგადოება

ვასილ მაღლაფერიძე: მამული, ენა, სარწმუნოება - ამ ტრიადას ერთი პოსტულატიც რომ გამოაკლდეს, იდეისგან აღარაფერი დარჩება და საქართველოც დასრულდება

მამული, ენა, სარწმუნოება – ამ ტრიადას ერთი პოსტულატიც რომ გამოაკლდეს, იდეისგან აღარაფერი დარჩება და საქართველოც დასრულდება, – ამის შესახებ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარე ვასილ მაღლაფერიძე სოციალურ ქსელში წერს.

20 აპრილი 2024, 22:14

მსოფლიო

აშშ-ის წარმომადგენელთა პალატამ უკრაინის დასახმარებლად 61 მილიარდი დოლარის გამოყოფას დაუჭირა მხარი

ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ რამდენიმეკვირიანი შეფერხების შემდეგ მხარი დაუჭირა კანონპროექტს უკრაინისთვის პირდაპირი თუ ირიბი დახმარების მიზნით 61 მილიარდი დოლარის გამოყოფის შესახებ. ინფორმაციას BBC ავრცელებს.

გიორგი ჩაკვეტაძე

20 აპრილი 2024, 21:50

პოლიტიკა

გიორგი ჩაკვეტაძე: იდენტიფიცირებული გვყავს ყველა ის ადამიანი, რომელიც სტუდენტებისა და ახალგაზრდების სახელით საუბრობს - პროცესები, რომელიც ახლა ქუჩაში მიმდინარეობს ემსახურება ერთ მთავარ მიზანს - ქვეყანაში შეიქმნას არეულობა

მინდა მივმართო თითოეულ ახალგაზრდას - ის პროცესები, რომელიც ახლა ქუჩაში მიმდინარეობს ემსახურება ერთ მთავარ მიზანს - ამ ქვეყანაში შეიქმნას არეულობა, დესტაბილიზაცია და შემდეგ გარკვეულმა რადიკალურმა ჯგუფებმა მოახერხონ ხელისუფლების არეულობის გზით ჩანაცვლება, თუმცა მინდა მათ გარანტია მივცე, რომ ეს ასე არ მოხდება, - ამის შესახებ პარლამენტის განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველმა მოადგილემ, გიორგი ჩაკვეტაძემ „ქრონიკაში“ განაცხადა.

ირაკლი ქადაგიშვილი

20 აპრილი 2024, 21:43

პოლიტიკა

ირაკლი ქადაგიშვილი: რუსეთი, რა თქმა უნდა, გააკეთებს ისეთ განცხადებებს, რომლებიც აქ ქვეყნის შიგნით ესკალაციას შეუწყობს ხელს

ვისაც ქართულ პოლიტიკაში რაიმე გამოცდილება ჰქონია, მით უმეტეს, იმ პერიოდში, როცა პირდაპირი რუსული პოლიტიკური გავლენა გაცილებით მეტი იყო საქართველოში, მისთვის ეს არის ანა-ბანა, - ამის შესახებ „ქრონიკაში“ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარემ, ირაკლი ქადაგიშვილმა გამჭვირვალობის კანონპროექტზე რუსეთის გამოხმაურებაზე საუბრისას განაცხადა.

ირაკლი ქადაგიშვილი

20 აპრილი 2024, 21:21

პოლიტიკა

ირაკლი ქადაგიშვილი: ჩვენ საყვედურს კი არ ვამბობთ ევროპულ ფასეულობასა და ჩვენს გზაზე, ჩვენ ვამბობთ, რომ ამ გზაზე ორივე მხარე უნდა ვიყოთ მეგობრები, გამჭვირვალენი და ერთი მიზნითა და იდეით გაერთიანებულნი

ირაკლი ქადაგიშვილის თქმით, თუ ურთიერთობა ორმაგი სტანდარტით გაგრძელდა, ეს თვითონ ევროკავშირს მძიმე შედეგებამდე მიიყვანს.

ირაკლი ქადაგიშვილი

20 აპრილი 2024, 21:11

პოლიტიკა

ირაკლი ქადაგიშვილი: როგორც საქართველო არის ღია, ასევე დასავლეთი უნდა იყოს საქართველოსთან ურთიერთობაში, არ უნდა იყოს დაფარული არაფერი

როგორც საქართველო არის ღია, ასევე დასავლეთიც უნდა იყოს ღია საქართველოსთან ურთიერთობაში, არ უნდა იყოს დაფარული არაფერი, - განაცხადა „ქრონიკაში“ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარემ, ირაკლი ქადაგიშვილმა.

20 აპრილი 2024, 21:00

პოლიტიკა

პარლამენტთან „ჯიუტისა“ და „დაფიონის“ ორგანიზებით საპროტესტო აქცია გაიმართა

პარლამენტის შენობასთან „ჯიუტისა“ და „დაფიონის“ ორგანიზებით საპროტესტო აქცია გაიმართა. აქციაზე გამჭვირვალობის კანონპროექტს აპროტესტებდნენ.

20 აპრილი 2024, 20:58

საზოგადოება

აქციის მონაწილეები ერთმანეთს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ

გავრცელებული ინფორმაციით, ერთ-ერთ ახალგაზრდას „ნაციონალური მოძრაობის“ ცუდად მოხსენიების გამო გაუსწორდნენ.

ირაკლი ქადაგიშვილი

20 აპრილი 2024, 20:52

პოლიტიკა

ირაკლი ქადაგიშვილი: დასავლეთშიც უნდა ესმოდეთ, რომ ასეთი სუბიექტური მიდგომით კარგი არ კეთდება არც საქართველოსთვის და არც საქართველოს ევროინტეგრაციისათვის

დასავლეთშიც ალბათ, უნდა ესმოდეთ, რომ ასეთი სუბიექტური მიდგომით, როგორიც საქართველოსთან მიმართებაში სხვადასხვა დროს იყო, რა თქმა უნდა, კარგი არ კეთდება არც საქართველოსთვის, არც საქართველოს ევროინტეგრაციისათვის, - განაცხადა „ქრონიკაში“ პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარემ, ირაკლი ქადაგიშვილმა გამჭვირვალობის კანონპროექტზე საერთაშორისო პარტნიორების პოზიციის შეფასებისას.

20 აპრილი 2024, 20:45

საზოგადოება

პროექტ ,,გალობის მერცხლების" ფარგლებში აღმოსავლეთ საქართველოს სალოტბარო სკოლის 150 მოსწავლე, ლოტბარები და მშობლები სვეტიცხოველში შეიკრიბნენ

„საკათედრო ტაძრის მოძღვარმა მამა ტიხონმა პარაკლისი გადაიხადა, რის შემდეგაც პროექტის მონაწილეებმა სვეტიცხოვლის ეზოში მრავალჟამიერი შეასრულეს. პროექტის მიზანია სალოტბარო სკოლებში გალობის მიმართულების განვითარება და მოსწავლეებში ტრადიციული ქართული გალობის პოპულარიზაცია“.

ირაკლი ქადაგიშვილი

20 აპრილი 2024, 20:39

პოლიტიკა

ირაკლი ქადაგიშვილი ოპოზიციაზე: გამჭვირვალობის კანონპროექტის შინაარსთან მიახლოება არავის სურს, რადგან ის საქართველოში ძალიან ბევრს პროცესს გამჭვირვალეს ხდის

პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა და წესების კომიტეტის თავმჯდომარის, ირაკლი ქადაგიშვილის თქმით, გამჭვირვალობის კანონპროექტის შინაარსთან მიახლოება ოპოზიციას არ სურს, რადგან ის საქართველოში ძალიან ბევრს პროცესს გამჭვირვალეს ხდის.

20 აპრილი 2024, 20:22

პოლიტიკა

პარლამენტთან საპროტესტო აქცია გაიმართა

პარლამენტთან საპროტესტო აქცია გაიმართა, რომელიც ქალების მიერ იყო ორგანიზებული. აქციის მოთხოვნა უცვლელია - გაიწვიოს ხელისუფლებამ გამჭვირვალობის კანონპროექტი, რომლის მიღებასაც ისინი არ დაუშვებენ.

მაია ნიკოლეიშვილი

20 აპრილი 2024, 19:02

პოლიტიკა

მაია ნიკოლეიშვილი: თუ მოსკოვში ცენტრალური კომიტეტის ბიუროზე გატანილი საკითხი შეიცვალა ბრიუსელში გატანილი საკითხით, იქაც თითს დაგვიქნევდნენ და აქაც, ეს სერიოზულ განხილვას იწვევს

თუ მოსკოვში ცენტრალური კომიტეტის ბიუროზე ან ყრილობაზე გატანილი საკითხი შეიცვალა ბრიუსელში გატანილი საკითხით, იქაც თითს დაგვიქნევდნენ და აქაც, ეს სერიოზულ განხილვას იწვევს, - განაცხადა ექსპერტმა, მაია ნიკოლეიშვილმა „დღის ქრონიკაში“.

მაია ნიკოლეიშვილი

20 აპრილი 2024, 19:01

პოლიტიკა

მაია ნიკოლეიშვილი: სააკაშვილის ოჯახმა მილიონი დოლარი გადაიხადა იმაში, რომ გამოეცხადებინათ გამოჯანმრთელების პერსპექტივის არმქონე ავადმყოფად, მაგრამ ის, ვინც ეცოდებათ, შემდეგ ლიდერი ვეღარ ხდება

„სააკაშვილის ოჯახმა მილიონი დოლარი გადაიხადა იმაში, რომ ის გამოეცხადებინათ სერიოზულ, გამოჯანმრთელების პერსპექტივის არმქონე ავადმყოფად. შეიძლება მას თანაუგრძნოს ქართული საზოგადოების გარკვეულმა ნაწილმა, მაგრამ ის, ვინც ეცოდებათ, შემდეგ ლიდერი ვეღარ ხდება. ერთხელ თუ საცოდავი გახდა, ლიდერი ვეღარ გახდება. სააკაშვილმა უბრალოდ ეს უნდა გაიგოს“, - აღნიშნა ნიკოლეიშვილმა

მაია ნიკოლეიშვილი

20 აპრილი 2024, 18:55

პოლიტიკა

მაია ნიკოლეიშვილი: აქციების ვერც პირველმა, ვერც მეორე დღემ აჩვენა ოპოზიციის ლიდერი, მერე არსენა მარაბდელის ტიპაჟი ალეკო ელისაშვილი გამოიკვეთასავით და იმ საღამოსვე ჩაქრა, ანჯელინა ჯოლის უფრო ვგავარო, თვითონ თქვა

„რომელიღაც პოლიტიკოსს უნდათ ჩამოჰკიდონ გირლანდები, მაგრამ საქმე იმაშია, იმდენად აქტიური იყო მათი ტელევიზიები, ჩვეულებრივ ნაფოტიდან შექმნიდნენ ლიდერს, ასე ეგონათ. საბოლოო ჯამში, ვხედავთ, რომ დღეს ლიდერის დეფიციტი ნამდვილად აქვთ. [აქციების] ვერც პირველმა, ვერც მეორე დღემ ვერ აჩვენა [ლიდერი], მერე არსენა მარაბდელის ტიპაჟი ალეკო ელისაშვილი გამოიკვეთასავით და იმ საღამოსვე ჩაქრა, ანჯელინა ჯოლის უფრო ვგავარო, თვითონ თქვა. დღეს მათ [ოპოზიციას] ლიდერი არ ჰყავთ. დღევანდელი ლიდერები, ყველა გაუფასურებულია. ვერცერთი ვერ ქაჩავს იმას, რას ოდესღაც ტრიუმვირატმა გააკეთა“