imedi /  27 ოქტომბერი 2020, 16:57 / სანდო წყარო

თბილისის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარემ ანგარიში წარადგინა

საანგარიშო პერიოდში იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიამ ჩაატარა 19 (ცხრამეტი) სხდომა. ხსენებული სხდომების ფარგლებში განიხილეს 267 განკარგულებისა და 131 დადგენილების პროექტი. ამის შესახებ დედაქალაქის VI მოწვევის საკრებულოს წევრის და იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარემ ლევან ჟორჟოლიანის მიერ 2019 წლის 1 ნოემბრიდან 2020 წლის 26 ოქტომბრის ჩათვლით გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშში წერია.

საკრებულოს პრესსამსახურის ინფორმაციით, ქვეყანაში არსებული პანდემიის პირობებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის ჩართულობით, მოქალაქეთა ინტერესებიდან გამომდინარე, არაერთი ხელშემწყობი ღონისძიების სამართლებრივი რეგლამენტირება მოხდა:

• მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ღია კაფეს მოწყობის მიზნით, იჯარის ფორმით გაცემული მიწის ნაკვეთების მოიჯარეების გათავისუფლება საიჯარო ქირის გადახდის ვალდებულებისაგან (153 მოქმედი ხელშეკრულება);
• მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ეკონომიკური საქმიანობის მიზნით, აუქციონის ფორმით ან პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემული უძრავი ქონების მიმღებ პირთა ქირის გადახდისგან გათავისუფლება (შეღავათი შეეხო 500-მდე მოქმედ ხელშეკრულებას);
• ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლისგან გათავისუფლება (მოსაკრებლის დარიცხვა შეუწყდა 9 300-ზე მეტ აბონენტს);
• ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებლებმა მიუხედავად საგანგებო მდგომარეობისა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისგან ავანსის სახით მიიღეს 4 თვის ანაზღაურება.

მიმდინარე წელს განხილული საკითხებიდან, ასევე აღსანიშნავია მუნიციპალიტეტის მიერ წამოწყებული პროცესი, რომლის ფარგლებშიც ეტაპობრივად ხორციელდება კოოპერატიული ბინათმშენებლობით დაზარალებული პირებისთვის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სიმბოლურ ფასად საკუთრებაში გადაცემა, მათ მიმართ არსებულ სახელმწიფო საშინაო ვალის მოთხოვნაზე უარის თქმის სანაცვლოდ.

საანგარიშო პერიოდში ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების ასობით წევრი/მათი უფლებამონაცვლე დაკმაყოფილდა.

აგრეთვე, მიმდინარე პერიოდში კომისიის სხდომაზე მხარდაჭერილი იქნა ქონებათა გადაცემის საკითხები, რომელთა ფარგლებში 550-მდე ოჯახს მრავალწლიანი ლოდინის შემდეგ დაუკანონდა მათ სარგებლობაში არსებული ფართები.

კომისიის მიერ მიღებულ იქნა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებთან დაკავშირებულ დადგენილებაში შესაბამისი ცვლილების პროექტი, რომლის ფარგლებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე გამგეობისგან დაფინანსების მისაღებად ამხანაგობის მიერ საკუთარ ანგარიშზე განსათავსებელი აუცილებელი სადანახარჯო შენატანის ოდენობა 10%-დან შემცირდა 5%-მდე. ასევე, მოხდა შენატანების გადახდის ვალდებულებისგან მრავალშვილიანი ოჯახის სტატუსის მქონე ამხანაგობის წევრების გათავისუფლება.

ამასთან, საანგარიშო პერიოდში მიღებულ იქნა ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინებული იქნა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შენიშვნები და ბიუჯეტის მთლიანი მოცულობა თავდაპირველ ვარიანტთან შედარებით გაიზარდა 1 400,6 ათასი ლარით და შეადგინა 1 021 400,00 ათასი ლარი.

ასევე, სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტებში განხორციელებული ცვლილებების კვალდაკვალ, თანმდევი ცვლილებები განხორციელდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის ნორმატიულ აქტებში. მათ შორის, გარემოს დაცვის თვალსაზრისით მიღებულ იქნა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, „მეორეული საბურავების, შავი და ფერადი ლითონების ჯართის, ექსპლუატაციიდან გამოსული სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ნაწილების, ადვილად აალებადი, ფეთქებადი ან ამტვერებადი მასალის განთავსების ან/და რეალიზაციის წესის დამტკიცების თაობაზე“.

აქვე მოკლედ შევეხებით დაუმთავრებელი მშენებლობების საკითხს, რომელიც ერთ-ერთი უმწვავესი თემაა დედაქალაქისთვის, როგორც ურბანული, ასევე სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით. დედაქალაქში ათასობით ოჯახია დაზარალებული, რომლებიც სახელმწიფოსგან ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას ელოდებიან. აღსანიშნავია, რომ ლევან ჟორჟოლიანი 2019 წლიდან არის დაუმთავრებელ მშენებლობებთან დაკავშირებული საკითხების განმხილველი კომისიის წევრი და უშუალო მონაწილეობას ღებულობს, საკითხების შესწავლასა და სამართლებრივი კუთხით დახვეწაში, როგორც მერიის ზემოხსენებული კომისიის მუშაობის, ასევე შემდგომში მათი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში განხილვის ეტაპზე.

საანგარიშო პერიოდში 15 სხვადასხვა დაუმთავრებელი მშენებლობის მიმართ გამოყენებულ იქნა ხელშემწყობი ღონისძიებები, რომლის ფარგლებში 6000-მდე დაზარალებული ოჯახი ახალი ინვესტორის მიერ დაკმაყოფილდება. მათ შორის ხელშემწყობი ღონისძიებები შეეხო ისეთი კომპანიების მიერ დაზარალებულ პირებს, როგორებიცაა ,,სვეტი“, ,,ოლიმპიური ვარსკვლავი“, ,,ცენტრ პოინტი“ და სხვ.

ამასთან, საანგარიშო პერიოდში ლევან ჟორჟოლიანის ინიციატივით ორგანიზება გაეწია არაერთ მნიშვნელოვან შეხვედრასა თუ კონფერენციას. მათ შორის აღსანიშნავია, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) ფინანსური მხარდაჭერით გამართული კონფერენცია თემაზე ,,სამშენებლო სამართალი და სიცოცხლისთვის უსაფრთხო ქალაქთმშენებლობა“, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდნენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები, თბილისის მერიის, სასამართლოს, სხვადასხვა სამინისტროების, ბიზნესისა და პროფესიული კავშირების წარმომადგენლები. კონფერენციის მონაწილეებმა სამშენებლო სამართლის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების, სწორი ქალაქგეგმარებისა და ამ კუთხით დედაქალაქში არსებული გამოწვევების თაობაზე იმსჯელეს. გარდა ამისა, კომისიის თავმჯდომარე მუდმივ მზაობას გამოთქვამს ხელი შეუწყოს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში ახალგაზრდა თაობის მაქსიმალურ ჩართულობას. სხვადასხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებს პერმანენტულად ეძლევათ შესაძლებლობა გაიარონ სტაჟირება იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიაში, შეიძინონ თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა და აიმაღლონ პროფესიული უნარ-ჩვევები.

ყველა სიახლე

ეკონომიკა დახმარება

03 დეკემბერი 2020, 08:14

ეკონომიკა

300-ლარიანი კომპენსაციის მისაღებად ელექტრონული განაცხადების მიღება დაიწყო

საუბარია იმ დასაქმებულებსა და თვითდასაქმებულებზე, რომელთაც 28 ნოემბრიდან დაწესებული შეზღუდვების გამო დროებით შეუჩერდათ საქმიანობა. მოქალაქეებმა 3-დან 24 დეკემბრის ჩათვლით უნდა გააკეთონ ელექტრონული განაცხადი, რის შემდეგაც ერთჯერადად 300-ლარიან კომპენსაციას მიიღებენ.

ამინდი

03 დეკემბერი 2020, 08:05

საზოგადოება

როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღეს საქართველოში

მზიანი ამინდი იქნება რუსთავშიც, დღისით ჰაერის ტემპერატურა +8 გრადუსამდე იქნება, ღამით კი +4 გრადუსი დაფიქსირდება. ასევე უნალექო დღე იქნება თბილისში. ჰაერის ტემპერატურა +8 გრადუსი იქნება, ღამით კი +4 გრადუსი დაფიქსირდება.

ვალერი ჟისკარ-დ’ესტენი

03 დეკემბერი 2020, 02:15

მსოფლიო

საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი, ვალერი ჟისკარ-დ’ესტენი 94 წლისა გარდაიცვალა

საფრანგეთის ყოფილი პრეზიდენტი, ვალერი ჟისკარ-დ’ესტენი 94 წლისა გარდაიცვალა. ინფორმაციას ამის შსახებ ფრანგული მედია ავრცელებს.

დონალდ ტრამპი

03 დეკემბერი 2020, 02:08

მსოფლიო

დონალდ ტრამპი: „დემოკრატები“ ისე მოქმედებდნენ, თითქოს უკვე იცოდნენ არჩევნების შედეგები

აშშ-ის პრეზიდენტმა, დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში ყველა კანონიერი ხმა უნდა დაითვალონ.

03 დეკემბერი 2020, 01:53

COVID19

იტალიის ჯანდაცვის სამინისტრო: შობის დღესასწაულზე ოჯახის წევრების გარდა, სახლში სხვა სტუმრების მიღება აიკრძალება

იტალიის ჯანდაცვის სამინისტროს განცხადებით, შობის ღამეს იტალიელები ეკლესიაში მისვლას და დღესასწაულებზე რეგიონებში გამგზავრებას ვეღარ შეძლებენ.

ნათია თურნავა

03 დეკემბერი 2020, 01:12

პოლიტიკა

ნათია თურნავა: საქართველოს საბანკო სისტემა არის ძალიან ძლიერი, რაც აღიარებულია ჩვენი პარტნიორებისა და ყველა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის მიერ

მინდა, დავარწმუნო საზოგადოება, რომ საქართველოს საბანკო სისტემა არის ძალიან ძლიერი, რაც აღიარებულია ჩვენი პარტნიორებისა და ყველა საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტის მიერ, - ასე გამოეხმაურა ეკონომიკის მინისტრი, ნათია თურნავა „ღია ეთერში“ ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის, მამუკა ხაზარაძის განცხადებას იმის შესახებ, რომ ასე გაგრძელების შესახებ საბანკო სექტორში არსებულ დეპოზიტებს შესაძლოა, საფრთხე დაემუქროს. მისი თქმით, რა ტიპის უპასუხისმგებლო განცხადებებიც უნდა მოვისმინოთ, ჩვენ საბანკო სისტემას არაფერი ემუქრება.

03 დეკემბერი 2020, 01:05

პოლიტიკა

ნატოში საფრანგეთის მისია: საფრანგეთი განაგრძობს საქართველოსა და უკრაინასთან ნატოს თანამშრომლობის გაღრმავების მხარდაჭერას

ნატოში საფრანგეთის მისია აცხადებს, რომ შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების გარემოს გაუარესების ფონზე, საფრანგეთი განაგრძობს საქართველოსა და უკრაინასთან ნატოს თანამშრომლობის გაღრმავების მხარდაჭერას.

ანა დე არმასი

03 დეკემბერი 2020, 00:57

კულტურა

IMDb-მ წლის ყველაზე პოპულარული ვარსკვლავები დაასახელა

პირველ ადგილს მასში ანა დე არმასი იკავებს, რომელიც „ბონდიანას“ ბოლო ფილმში „სიკვდილის დრო არ არის“ თამაშობს. მეორე ადგილზე ჯულია გარნერი სერიალიდან „ოზარკი“, მესამეზე კი ანია ჩალოტრა, რომელმაც სერიალ „მხედვარში“ ერთ-ერთ მთავარი როლი შეასრულა.

ნათია თურნავა

03 დეკემბერი 2020, 00:52

ეკონომიკა

ნათია თურნავა: 2008 წელს აღებული საგარეო ვალიდან ერთი კაპიკიც არ მოხმარდა ანტიკრიზისულ ღონისძიებებს და ამ სესხს 10 წელი ვიხდიდით

ძალიან სასაცილოა კრიტიკის მოსმენა იმ ადამიანისაგან, რომელიც წინა ხელისუფლების მაღალჩინოსანი გახლდათ. იმ ხელისუფლების, რომელმაც 2008 წელს აიღო 4 მილიარდამდე დოლარის საგარეო ვალი, საიდანაც ანტიკრიზისულ ღონისძიებებზე ერთი თეთრიც არ დაუხარჯავს და მთელი მომდევნო ათი წელი მოსახლეობა ბიუჯეტიდან ფარავდა ამ ვალს, - ასე გამოეხმაურა ეკონომიკის მინისტრი, ნათია თურნავა ევროპული საქართველოს ლიდერის, დავით ბაქრაძის განცხადებას, სადაც ის ამბობს, რომ ახლანდელმა ხელისუფლებამ ქვეყანა შევარდნაძის დროინდელ მაკროეკონომიკურ პერიოდს დაუბრუნა.

ნათია თურნავა

03 დეკემბერი 2020, 00:50

ეკონომიკა

ნათია თურნავა: ყველაფერი გავაკეთეთ და ვაკეთებთ, რომ ლარის კურსის ცვალებადობა არ აისახოს აუცილებელ პროდუქციაზე

ძალიან კარგად მესმის, რომ ლარის კურსი, მისი მერყეობა და გაუფასურება ერთ-ერთი დიდი გამოწვევა, თუმცა ეს არის ლოგიკური შედეგი ისევ და ისევ პანდემიის, - ამის შესახებ ეკონიმიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ იმედის გადაცემა „ღია ეთერში“ განაცხადა.

მანდალორელი

03 დეკემბერი 2020, 00:47

კულტურა

კინოსა და ტელევიზიის სფეროში საუკეთესო ფრანშიზები დასახელდა

კომპანიამ საკითხის კვლევა 2019 წლის იანვარში დაიწყო და მასში 350 ათასი ადამიანი მონაწილეობდა. ისინი 700 პოპულარული ფრანშიზის შესახებ კითხვებს პასუხობდნენ. შედეგების დამუშავების შემდეგ საუკეთესო ფილმებისა და სერიალების ოცეული დადგინდა.

ნათია თურნავა

03 დეკემბერი 2020, 00:38

COVID19

ნათია თურნავა: ტურიზმის სფერო ყველაზე მეტად არის დაზარალებული, მაგრამ ამავდროულად ყველაზე მეტი დახმარების ობიექტია

ზამთრის კურორტები ევროპაშიც მიჩნეულია ეპიდემიოლოგიურად ერთ-ერთ რისკის მატარებელ ფაქტორად და აქედან გამომდინარე, ევროპულმა სახელმწიფოებმაც მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, რაც არ არის მარტივი და ზამთრის სეზონს, არ ჩაატარებენ, - ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრმა „ღია ეთერში“ განაცხადა. ნათია თურნავას თქმით, ნებისმიერი საქმიანობის შეზღუდვა იწვევს ნეგატიურ ზემოქმედებას იმ მცირე ბიზნესსა და ოჯახებზე, ვინც ჩართული არიან ამ საქმიანობაში.

03 დეკემბერი 2020, 00:34

COVID19

ბოლო 24 საათში საფრანგეთში კორონავირუსის 14 064 ახალი შემთხვევა დადასტურდა

საფრანგეთის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ქვეყანაში გასული დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსის 14 064 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, ხოლო 313 ადამიანი კი ვირუსს ემსხვერპლა.

ნათია თურნავა

03 დეკემბერი 2020, 00:32

ეკონომიკა

ნათია თურნავა: შეგვიძლია თითოეულ კონკრეტულ კომპანიასთან, სასტუმროსთან თუ რესტორანთან გავიაროთ პრობლემა და დავეხმაროთ გადაწყვეტაში

„შეგვიძლია თითოეულ კონკრეტულ კომპანიასთან, სასტუმროსთან თუ რესტორათან გავიაროთ პრობლემა და დავეხმაროთ გადაწყვეტაში, თუნდაც ბანკთან ურთიერთობაში. ამასთან, ყველამ ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა უნდა ავიღოთ ამ ვითარებაზე. ეს ეხებათ მოლებს, სავაჭრო ქსელებს. ჩვენ დავინახეთ, რომ დიდი გამოწვევაა ელემენტარულად ფასდაკლების აქცია“,- განაცხადა ნათია თურნავამ.

ანგელა მერკელი

03 დეკემბერი 2020, 00:22

COVID19

გერმანიაში ნაწილობრივი ლოკდაუნი 10 იანვრამდე გახანგრძლივდა

გერმანიაში ნაწილობრივი ლოკდაუნი 10 იანვრამდე გახანგრძლივდა. ამის შესახებ გერმანიის კანცლერმა, ანგელა მერკელმა ფედერალური მიწების ხელმძღვანელებთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა.

ნათია თურნავა

03 დეკემბერი 2020, 00:21

COVID19

ნათია თურნავა: რეგულაციების დაცვით პროცესს ძალიან მალე ავიყვანთ კონტროლზე, ამ პრობლემას გადავლახავთ და ვაქცინაციისთვის მოვემზადებით

„სიმართლე ერთია, რომ ჩვენ ვართ პასუხისმგებლიანი ძალა, „ქართული ოცნება“, ჩვენი სამთავრობო გუნდი, ვისაც აკისრია პასუხისმგებლობა მოსახლეობის წინაშე, რომ დავიცვათ მათი ჯანმრთელობა, დავიცვათ მათი სიცოცხლე. ყველა ჩვენი ნაბიჯი, კონკრეტული ლოგიკით არის გამსჭვალული. რა თქმა უნდა, საარჩევნო ციკლმაც გარკვეული კორექტირება შეიტანა ჩვენს ანტიპანდემიურ კალენდარში. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ დაგვეცვა მაქსიმალურად ჩვენი დემოკრატიული მონაპოვარი, სიტყვის, არჩევანისა და მანიფესტაციის თავისუფლება. უფრო ადრე შეუძლებელი იყო შემზღუდავი ღონისძიებების დაწესება. თუმცა ახლაც, თუ ყველა გავინაწილებთ იმ პასუხისმგებლობას და ზედმიწევნით მივყვებით ყველა რეგულაციას და დროებით შეზღუდვას, პროცესს ძალიან მალე ავიყვანთ კონტროლზე, გადავლახავთ ამ პრობლემას და მოვემზადებით ვაქცინაციისთვის.“, - განაცხადა ნათია თურნავამ.

ნათია თურნავა

03 დეკემბერი 2020, 00:03

COVID19

ნათია თურნავა: ყველა ზომა უნდა ვიხმაროთ იმისთვის, რომ მეტად შევზღუდოთ ვირუსის გავრცელება და ყველა ერთად მოვემზადოთ მომავალ წელს ვაქცინაციისთვის

რაც შეეხება პანდემიასთან ბრძოლას, მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ პირველივე დღიდან გვაქვს ძალიან მკაფიო გეგმა, რაც ორ ძირითად ამოცანას ემსახურება, - ამის შესახებ ეკონომიკის მინისტრმა, ნათია თურნავამ „ღია ეთერში“ განაცხადა. მისი თქმით, მთავრობა საერთოდაც რომ არ მართავდეს არავითარ შემზღუდავ ღონისძიებას თვითონ ვირუსი არის ეკონომიკის მტერი.

ნათია თურნავა

03 დეკემბერი 2020, 00:00

ეკონომიკა

ნათია თურნავა: მალე ჩვენ კვლავ ვიქნებით რეგიონის ლიდერი ეკონომიკის ზრდის თვალსაზრისით

„პირველმა ნაბიჯებმა და ეფექტურმა მართვამ მოგვცა საშუალება, რომ შემდეგ ეკონომიკამ თანდათან აღდგენა დაიწყო, ეს ჩანდა თვიდან თვემდე შემცირებული კლების დინამიკაში. ჯერ იყო ორ ნიშნა კლება, შემდეგ გადავედით უფრო მცირე კლებაზე და საშუალება მოგვეცა, პოზიტიურ დინამიკაზე გვესაუბრა. სავალუტო ფონდისა და ჩვენი სხვა საერთაშორისო პარტნიორების შეფასებით, საქართველო მომავალ წელს უკვე გადავა ზრდაზე. საშუალო ვადიან პერიოდში, ჩვენ კვლავ ვიქნებით რეგიონის ლიდერი ეკონომიკის ზრდის თვალსაზრისით. ამის ყველა ყველა წინაპირობა არის, მაგრამ დადგა მეორე ტალღა, რომელსაც პრაქტიკულად ვერცერთი სახელმწიფო ასცდა, ეს თავისთავად ნეგატიურად აისახა ეკონომიკაზე. შემცირდა გაყიდვები, შემცირდა რესტორნების ბრუნვა“, - განაცხადა ნათია თურნავამ.

ნათია თურნავა

02 დეკემბერი 2020, 23:59

პოლიტიკა

ნათია თურნავა ოპოზიციაზე: მათ საკუთარი ვიწრო პოლიტიკური ინტერესები ანაცვალეს ისეთ მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ ინტერესებს, როგორებიცაა ჯანმრთელობა და სიცოცხლის დაცვა

არჩევნები ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენა იყო საქართველოსთვის და ჩვენთვის ძალიან დიდი გამოწვევა და პასუხისმგებლობა. მთლიანად საზოგადოებამ ეს გამოცდა ჩააბარა წარმატებით, - ამის შესახებ ეკონიმიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ იმედის გადაცემა „ღია ეთერში“ განაცხადა.

02 დეკემბერი 2020, 23:52

პოლიტიკა

სახდეპი: ნატოს მინისტერიალზე მოკავშირეთა ლიდერებს გულწრფელი საუბარი ჰქონდათ უკრაინისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შავი ზღვის უსაფრთხოების შესახებ

აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტი განცხადებას ავრცელებს, რომელშიც საუბარია სახელმწიფო მდივნის, მაიკ პომპეოს მონაწილეობაზე ნატოს მინისტერიალში და საქართველოსთან დაკავშირებით გამართულ დისკუსიაზე.