imedi /  27 ოქტომბერი 2020, 16:57 / სანდო წყარო

თბილისის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარემ ანგარიში წარადგინა

საანგარიშო პერიოდში იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიამ ჩაატარა 19 (ცხრამეტი) სხდომა. ხსენებული სხდომების ფარგლებში განიხილეს 267 განკარგულებისა და 131 დადგენილების პროექტი. ამის შესახებ დედაქალაქის VI მოწვევის საკრებულოს წევრის და იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის თავმჯდომარემ ლევან ჟორჟოლიანის მიერ 2019 წლის 1 ნოემბრიდან 2020 წლის 26 ოქტომბრის ჩათვლით გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიშში წერია.

საკრებულოს პრესსამსახურის ინფორმაციით, ქვეყანაში არსებული პანდემიის პირობებში ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიის ჩართულობით, მოქალაქეთა ინტერესებიდან გამომდინარე, არაერთი ხელშემწყობი ღონისძიების სამართლებრივი რეგლამენტირება მოხდა:

• მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ღია კაფეს მოწყობის მიზნით, იჯარის ფორმით გაცემული მიწის ნაკვეთების მოიჯარეების გათავისუფლება საიჯარო ქირის გადახდის ვალდებულებისაგან (153 მოქმედი ხელშეკრულება);
• მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ეკონომიკური საქმიანობის მიზნით, აუქციონის ფორმით ან პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით გადაცემული უძრავი ქონების მიმღებ პირთა ქირის გადახდისგან გათავისუფლება (შეღავათი შეეხო 500-მდე მოქმედ ხელშეკრულებას);
• ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტში დასახლებული ტერიტორიის დასუფთავების მოსაკრებლისგან გათავისუფლება (მოსაკრებლის დარიცხვა შეუწყდა 9 300-ზე მეტ აბონენტს);
• ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული ჯანმრთელობის დაცვის ქვეპროგრამებით გათვალისწინებული მომსახურების მიმწოდებლებმა მიუხედავად საგანგებო მდგომარეობისა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტისგან ავანსის სახით მიიღეს 4 თვის ანაზღაურება.

მიმდინარე წელს განხილული საკითხებიდან, ასევე აღსანიშნავია მუნიციპალიტეტის მიერ წამოწყებული პროცესი, რომლის ფარგლებშიც ეტაპობრივად ხორციელდება კოოპერატიული ბინათმშენებლობით დაზარალებული პირებისთვის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების სიმბოლურ ფასად საკუთრებაში გადაცემა, მათ მიმართ არსებულ სახელმწიფო საშინაო ვალის მოთხოვნაზე უარის თქმის სანაცვლოდ.

საანგარიშო პერიოდში ყოფილი საბინაო-სამშენებლო კოოპერატივების ასობით წევრი/მათი უფლებამონაცვლე დაკმაყოფილდა.

აგრეთვე, მიმდინარე პერიოდში კომისიის სხდომაზე მხარდაჭერილი იქნა ქონებათა გადაცემის საკითხები, რომელთა ფარგლებში 550-მდე ოჯახს მრავალწლიანი ლოდინის შემდეგ დაუკანონდა მათ სარგებლობაში არსებული ფართები.

კომისიის მიერ მიღებულ იქნა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებთან დაკავშირებულ დადგენილებაში შესაბამისი ცვლილების პროექტი, რომლის ფარგლებში სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე გამგეობისგან დაფინანსების მისაღებად ამხანაგობის მიერ საკუთარ ანგარიშზე განსათავსებელი აუცილებელი სადანახარჯო შენატანის ოდენობა 10%-დან შემცირდა 5%-მდე. ასევე, მოხდა შენატანების გადახდის ვალდებულებისგან მრავალშვილიანი ოჯახის სტატუსის მქონე ამხანაგობის წევრების გათავისუფლება.

ამასთან, საანგარიშო პერიოდში მიღებულ იქნა ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დადგენილების პროექტი, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტში გათვალისწინებული იქნა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს შენიშვნები და ბიუჯეტის მთლიანი მოცულობა თავდაპირველ ვარიანტთან შედარებით გაიზარდა 1 400,6 ათასი ლარით და შეადგინა 1 021 400,00 ათასი ლარი.

ასევე, სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტებში განხორციელებული ცვლილებების კვალდაკვალ, თანმდევი ცვლილებები განხორციელდა ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის შესაბამის ნორმატიულ აქტებში. მათ შორის, გარემოს დაცვის თვალსაზრისით მიღებულ იქნა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პროექტი, „მეორეული საბურავების, შავი და ფერადი ლითონების ჯართის, ექსპლუატაციიდან გამოსული სატრანსპორტო საშუალებებისა და მათი ნაწილების, ადვილად აალებადი, ფეთქებადი ან ამტვერებადი მასალის განთავსების ან/და რეალიზაციის წესის დამტკიცების თაობაზე“.

აქვე მოკლედ შევეხებით დაუმთავრებელი მშენებლობების საკითხს, რომელიც ერთ-ერთი უმწვავესი თემაა დედაქალაქისთვის, როგორც ურბანული, ასევე სოციალურ-ეკონომიკური თვალსაზრისით. დედაქალაქში ათასობით ოჯახია დაზარალებული, რომლებიც სახელმწიფოსგან ქმედითი ნაბიჯების გადადგმას ელოდებიან. აღსანიშნავია, რომ ლევან ჟორჟოლიანი 2019 წლიდან არის დაუმთავრებელ მშენებლობებთან დაკავშირებული საკითხების განმხილველი კომისიის წევრი და უშუალო მონაწილეობას ღებულობს, საკითხების შესწავლასა და სამართლებრივი კუთხით დახვეწაში, როგორც მერიის ზემოხსენებული კომისიის მუშაობის, ასევე შემდგომში მათი ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში განხილვის ეტაპზე.

საანგარიშო პერიოდში 15 სხვადასხვა დაუმთავრებელი მშენებლობის მიმართ გამოყენებულ იქნა ხელშემწყობი ღონისძიებები, რომლის ფარგლებში 6000-მდე დაზარალებული ოჯახი ახალი ინვესტორის მიერ დაკმაყოფილდება. მათ შორის ხელშემწყობი ღონისძიებები შეეხო ისეთი კომპანიების მიერ დაზარალებულ პირებს, როგორებიცაა ,,სვეტი“, ,,ოლიმპიური ვარსკვლავი“, ,,ცენტრ პოინტი“ და სხვ.

ამასთან, საანგარიშო პერიოდში ლევან ჟორჟოლიანის ინიციატივით ორგანიზება გაეწია არაერთ მნიშვნელოვან შეხვედრასა თუ კონფერენციას. მათ შორის აღსანიშნავია, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის (ILO) ფინანსური მხარდაჭერით გამართული კონფერენცია თემაზე ,,სამშენებლო სამართალი და სიცოცხლისთვის უსაფრთხო ქალაქთმშენებლობა“, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდნენ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრები, თბილისის მერიის, სასამართლოს, სხვადასხვა სამინისტროების, ბიზნესისა და პროფესიული კავშირების წარმომადგენლები. კონფერენციის მონაწილეებმა სამშენებლო სამართლის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტების, სწორი ქალაქგეგმარებისა და ამ კუთხით დედაქალაქში არსებული გამოწვევების თაობაზე იმსჯელეს. გარდა ამისა, კომისიის თავმჯდომარე მუდმივ მზაობას გამოთქვამს ხელი შეუწყოს ადგილობრივი თვითმმართველობის განხორციელებაში ახალგაზრდა თაობის მაქსიმალურ ჩართულობას. სხვადასხვა უნივერსიტეტების სტუდენტებს პერმანენტულად ეძლევათ შესაძლებლობა გაიარონ სტაჟირება იურიდიულ საკითხთა და ადამიანის უფლებათა დაცვის კომისიაში, შეიძინონ თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა და აიმაღლონ პროფესიული უნარ-ჩვევები.

ყველა სიახლე

მელანია ტრამპი

19 იანვარი 2021, 02:36

მსოფლიო

მელანია ტრამპი: ჩემო ამერიკელებო, აშშ-ის პირველი ლედობა ჩემი ცხოვრების უდიდესი პატივი იყო

აშშ-ის პირველმა ლედიმ, მელანია ტრამპმა ამერიკის მოსახლეობას გამოსამშვიდობებელი სიტყვით მიმართა. სოციალურ ქსელებში გავრცელებულ ვიდეომიმართვაში აშშ-ის პირველმა ლედიმ განაცხადა, რომ „ამერიკელებს ყოველთვის უნდა ახსოვდეთ, რომ ძალადობა არასდროსაა პასუხი და მას არასდროს ექნება გამართლება“.

ჯუზეპე კონტე

19 იანვარი 2021, 01:07

მსოფლიო

იტალიის პარლამენტის ქვედა პალატამ პრემიერ-მინისტრ ჯუზეპე კონტეს მთავრობას ნდობა გამოუცხადა

იტალიაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის ფონზე იტალიის პარლამენტის ქვედა პალატამ პრემიერ-მინისტრ ჯუზეპე კონტეს მთავრობას ნდობა გამოუცხადა.

19 იანვარი 2021, 00:10

რეგიონი

ჩუმათელეთი-ხუნევის მონაკვეთზე მისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აიკრძალა

„ინტენსიური თოვის და ლიპყინულის გამო, საერთაშორისო მნიშვნელობის თბილისი–სენაკი–ლესელიძის საავტომობილო გზის კმ138–კმ158 (ჩუმათელეთი-ხუნევი) მონაკვეთზე აკრძალულია მისაბმელიანი და ნახევრადმისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა, ხოლო დანარჩენი სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია. გზის დანარჩენ მონაკვეთებზე ავტოტრანსპორტის მოძრაობა თავისუფალია“, - ნათქვამია საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

იაგო ხვიჩია

19 იანვარი 2021, 00:02

პოლიტიკა

იაგო ხვიჩია: ფასილიტატორები სერიოზულად არ უყურებენ ისეთ ბოიკოტს, სადაც ოპოზიცია ხელფასს იღებს

„ქალბატონმა სალომე სამადაშვილმა რამდენიმე დღის წინ დაადასტურა, რომ ის ხალხი, რომელიც წინა პარლამენტში იყო, ავტომატურად იღებს ფულს. სამადაშვილის განცხადებას მოუსმინეთ და თქვენ თვითონაც იგივე შთაბეჭდილება დაგრჩებათ, რაც მე. იგივე შთაბეჭდილება რჩებოდათ ფასილიტატორებს, დამკვირებლებს, „ქართული ოცნების“ წევრებს და ამიტომაც არ უყურებენ ბოლომდე სერიოზულად ასეთი ტიპის ბოიკოტს, სადაც ოპოზიცური ძალები ხელფასს იღებენ - მე ამის გამორიცხვა მინდოდა. მე მინდოდა მკაცრი ბოიკოტი, მართლა ბოიკოტი, რომ ვერავის მსგავსი შეურაცხყოფა ვერ მოეყენებინა. ეს არ გამოვიდა. ახლა მინდა შეთანხმება ისეთი, რომ მაქსიმალური წამოვიღო „ქართული ოცნებიდან“, - აღნიშნა იაგო ხვიჩიამ.

18 იანვარი 2021, 23:51

COVID19

აშშ-ში კორონავირუსის შემთხვევების რიცხვმა 24 მილიონს გადააჭარბა

ჯონს ჰოპკინსის უნივერსიტეტის მონაცემებით, აშშ-ში კორონავირუსის შემთხვევების რიცხვმა 24 მილიონს გადააჭარბა.

18 იანვარი 2021, 23:42

COVID19

ბოლო 24 საათში საფრანგეთში კორონავირუსის 3 736 ახალი შემთხვევა დადასტურდა

საფრანგეთის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ქვეყანაში გასული დღე-ღამის განმავლობაში კორონავირუსის 3 736 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, ხოლო 404 ადამიანი კი ვირუსს ემსხვერპლა.

18 იანვარი 2021, 23:40

სამართალი

სუს-ის ინფორმაციით, სოფელ ხურჩასთან საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა საქართველოს სამი მოქალაქე დააკავეს

18 იანვარს, დაახლოებით 20:30 საათზე, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფ. ხურჩას მიმდებარედ, საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლირებად ტერიტორიაზე, რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა უკანონოდ დააკავეს საქართველოს 3 მოქალაქე.

იაგო ხვიჩია

18 იანვარი 2021, 23:28

პოლიტიკა

იაგო ხვიჩია: მე საბიუჯეტო დაფინანსებაზე უარი ვთქვი, რომ ბოიკოტი ყოფილიყო წმინდა - პირველი აქ გაირყვნა ბოიკოტი

ბოკერიამ თქვა, რომ პარტია დაეშლებათ და ხალხი დარჩებათ პურის გარეშე, თუ საბიუჯეტო დაფინანსებაზე უარსიტყვიან, - ამის შესახებ „გირჩის“ ლიდერმა იაგო ხვიჩიამ „TV პირველის“ ეთერში განაცხადა. მან დეტალურად გაიხსენა ის შეხვედრა, სადაც გაირკვა, რომ ყველა ოპოზიციური პარტია, „გირჩისა“ და „მოქალაქეების“ გარდა ბოიკოტის რეჟიმში საბიუჯეტო დაფინანსების მიღებას აპირებდა. „იყო რამდენიმე საკითხი, რაც ოპოზიციის მოლაპარაკებებზე კონფლიქტებს იწვევდა. ამ კონფლიქტების წყარო მე ვიყავი. ამ საკითხებზე „გავჭედე“. ერთ-ერთი იყო ბიუჯეტიდან ფულის აღების საკითხი. ბოკერიამ თქვა, რომ პარტია დაგვეშლება, ხალხი დაგვრჩება პურის გარეშე. 3,5 მილიონ ლარზე ვამბობ უარს. თქვენ როგორ გგონიათ, მე ისეთი მდიდარი ადამიანი ვარ, რომ ეს ფული არ გვჭირდება?! მაგრამ მე უარი ვთქვი იმიტომ, რომ ბოიკოტი ყოფილიყო წმინდა და არ ყოფილიყო შერყვნილი. პირველი აქ გაირყვნა ბოიკოტი“, - აღნიშნა ხვიჩიამ.

აკაკი საღირაშვილი

18 იანვარი 2021, 23:21

პოლიტიკა

იუსტიციის მინისტრის მოადგილედ აკაკი საღირაშვილი დაინიშნა

იუსტიციის მინისტრის მოადგილედ აკაკი საღირაშვილი დაინიშნა. 2018 წლიდან დღემდე ის ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილედ მუშაობდა. აკაკი საღირაშვილი იუსტიციის მინისტრის მოადგილის მოვალეობის შესრულებას დღეიდან შეუდგა

იაგო ხვიჩია

18 იანვარი 2021, 23:15

პოლიტიკა

იაგო ხვიჩია: „ლელოს“ და ვაშაძის პარტიას შეთანხმება უნდა, „ევროპულ საქართველოს“ – არა

არ მინდა კრიტიკული ვიყო, უბრალოდ პოლიტიურად არ აწყობდათ შეთანხმება და ეს ჩემთვის მეორე-მესამე შეხვედრაზე ცხადი გახდა. ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ მოდი ჯერ ყველას ერთად დაველაპარაკოთ და მერე სათითაოდ შევხვდეთ იმ ხალხს, რომლებიც არ არიან დესტრუქტორები და ხელს არ გვიშლიან საუბრის დროს”, – განაცხადა იაგო ხვიჩიამ.

იაგო ხვიჩია

18 იანვარი 2021, 23:11

პოლიტიკა

იაგო ხვიჩია: „ქართული ოცნების” წინადადება ჩემთან ბადრი ჯაფარიძის გავლით მოდიოდა

„გირჩის“ თავმჯდომარე იაგო ხვიჩია აცხადებს, რომ ოპოზიციის მოლაპარაკებების დროს “ქართული ოცნების” წარმომადგენლებს ინდივიდუალური კომუნიკაცია ჰქონდათ პარტიებთან და მისთვის ცნობილია, რომ „ოცნებას“ ზურაბ ჯაფარიძესთანაც ჰქონდა მოლაპარაკებები. ამის შესახებ „გირჩის“ ერთ-ერთმა ლიდერმა იაგო ხვიჩიამ „ტვპირველის“ ეთერში განაცხადა.

იაგო ხვიჩია

18 იანვარი 2021, 23:08

პოლიტიკა

იაგო ხვიჩია: გული მწყდება, რომ ბიძინა ივანიშვილი ისე წავიდა პოლიტიკიდან, ვერ გავიცანი

„სამწუხაროდ ჩვენსა და „ქართულ ოცნებას“ შორის კომუნიკაცია არ არის. მზად ვარ, „ოცნებასთან“ ვილაპარაკო, – ამის შესახებ „გირჩის“ თავმჯდომარემ იაგო ხვიჩიამ ტვ.„პირველის“ ეთერში განაცხადა.

ბორის ჯონსონი

18 იანვარი 2021, 22:53

COVID19

დიდ ბრიტანეთში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 4 მილიონზე მეტმა ადამიანმა გაიარა

დიდ ბრიტანეთში კორონავირუსის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია 4 მილიონზე მეტმა ადამიანმა გაიარა. ამის შესახებ დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა, ბორის ჯონსონმა განაცხადა.

იაგო ხვიჩია

18 იანვარი 2021, 22:35

პოლიტიკა

იაგო ხვიჩია ოპოზიციის ნაწილს: არასწორია, როცა მოლაპარაკებაში მონაწილე მთავარი ადამიანი - ამერიკის ელჩი პარლამენტში შესვლისკენ მოგიწოდებს და შენ მაინც ბოიკოტის რეჟიმში რჩები

„ჩვენს ყველა მეგობარს ეტყობა ჩვენკენ (ოპოზიცია) არის თუ ხელისუფლებისკენ. პარლამენტის პირველ სხდომაზე ვნახეთ, რომ ამერიკის ელჩი მივიდა და მერე მოგვიწოდა, რომ შევიდეთ პარლამენტში. ამერიკის ელჩი შენკენ არ არის, ევროკავშირის ელჩი შენკენ არ არის, ევროპარლამენტი გეუბნება შედიო, ქუჩაში ხალხს ვერ აგროვებ. არასწორია, როდესაც მთავარი იმედი, ვისიც გაქვს, ის ხალხი გეუბნება, რომ უნდა შეხვიდე პარლამენტში და შენ მაინც ბოიკოტის რეჟიმში რჩები.“, - განაცხადა იაგო ხვიჩიამ.

18 იანვარი 2021, 22:34

მსოფლიო

ესპანეთის პოლიციამ ორი ტონა კოკაინი ამოიღო

ესპანეთის პოლიციამ მასშტაბური სპეცოპერაცია ჩაატარა. ამოღებულია ორი ტონა კოკაინი. ნარკოტიკები ალხესირასის პორტში ნახშირით დატვირთულ კონტეინერში იყო დამალული. პოლიციის პრეს-სამსახურის ინფორმაციით, კონტეინერი ესპანეთის ტერიტორიაზე პარაგვაიდან მოხვდა. სპეცოპერაციის ფარგლებში 12 პირია დაკავებული.

18 იანვარი 2021, 22:06

ეკონომიკა

საქართველოდან ექსპორტზე 35 000 ტონაზე მეტი ციტრუსი გაიტანეს

აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე, აჭარის სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ერთად, ქობულეთის მუნიციპალიტეტში არასტანდარტული ციტრუსის მიმღებ-გადამამუშავებელი ქარხნის სამუშაო პროცესს ადგილზე გაეცნო. ქარხანას უკვე მიღებული და გადამუშავებული აქვს 10 000 ტონაზე მეტი არასტანდარტული მანდარინი. არასტანდარტული მანდარინის სუბსიდირების პროგრამა კვლავ გრძელდება. რაც შეეხება სტანდარტულ მანდარინს, უკვე ექსპორტირებულია 35 435 ტონა, რაც გასულ წელთან შედარებით 22% -ით მეტია.

იაგო ხვიჩია

18 იანვარი 2021, 21:58

პოლიტიკა

იაგო ხვიჩია: ერთადერთი, ვისაც ამ ქვეყანაში ვენდობი - ამერიკის ელჩია

„ჩვენი პოზიცია ყოველთვის იყო მოლაპარაკების მაგიდასთან მყარად ჯდომა. რომ იქ ჩვენ არავის გავეკრიტიკებინეთ და არ წაგვეგო ფასილიტატორებთან მოლაპარაკება. ჩვენ დავინახეთ პროცესი, რომ ელჩები არ არიან ჩვენკენ. მერე ეს დადასტურდა იმით, რომ გამოვიდა ამერიკის ელჩი და პარლამენტში შედითო გვითხრა, მაგრამ ეს ტენდენცია მანამდეც ჩანდა. ერთადერთი ინსტიტუცია, რასაც ამ ქვეყანაში ვენდობი, არის ამერიკის ელჩი და საელჩო“.

18 იანვარი 2021, 21:58

სამართალი

კასპში მძევლების აყვანაში ბრალდებული, გორის რაიონულმა სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა

გორის რაიონულმა სასამართლომ ბრალდების მხარის შუამდგომლობა დააკმაყოფილა და მოსამართლე გოგა კუპრეიშვილმა აღკვეთის სახით მძევლების აყვანაში ბრალდებულ გიორგი მენაბდიშვილს პატიმრობა შეუფარდა. დაცვის მხარე მის აღკვეთის გარეშე დატოვებას ითხოვდა, თუმცა მოსამართლემ ეს შუამდგომლობა არ დააკმაყოფილა.

იაგო ხვიჩია

18 იანვარი 2021, 21:55

პოლიტიკა

იაგო ხვიჩია: ვერასდროს წარმოვიდგენდი, რომ პროპორციული უბარიერო არჩევნები, რომლისთვისაც მთელი ოპოზიციური სპექტრი იბრძოდა, უცებ აღარავის დააინტერესებდა

„ვერასდროს წარმოვიდგენდი, რომ მთელი ოპოზიციური სპექტრი, რომელიც იბრძოდა პროპორციული უბარიერო არჩევნებისთვის, უცებ არავის დააინტერესებდა“, - ამის შესახებ „გირჩის“ ერთ-ერთმა ლიდერმა, იაგო ხვიჩიამ „ტვპირველის“ ეთერში განაცხადა. „თქვენ დაინახეთ, რომ ქართული პოლიტიკური სპექტრიდან, ამაზე მხოლოდ ჩვენ ვლაპარაკობთ და ყველა გადავიდა - „ხელახალ არჩევნებზე“, - აღნიშნა იაგო ხვიჩიამ და მიანიშნა კოლეგებთან ამ საკითხზე კამათზეც.

18 იანვარი 2021, 21:47

COVID19

ბოლო 72 საათში ესპანეთში კორონავირუსის 84 287 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა

ესპანეთის ჯანდაცვის სამინისტროს მონაცემებით, ქვეყანაში ბოლო 72 საათის განმავლობაში კორონავირუსის 84 287 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, ხოლო 455 ადამიანი გარდაიცვალა.