01 დეკემბერი 2022, 16:21 / სანდო წყარო

„მინისტრის საათის“ ფორმატში, მიხეილ ჩხენკელმა ზოგადი განათლების ხარისხის განვითარების ხელშეწყობის კუთხით განხორციელებული პროექტები და მიღწეული შედეგები შეაჯამა

მიხეილ ჩხენკელი

მიხეილ ჩხენკელი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა „მინისტრის საათის“ ფორმატში საკანონმდებლო ორგანოში სიტყვით გამოსვლისას იმ ახალ პროექტებზე ისაუბრა, რომელიც ხელს უწყობს ზოგადი განათლების ხარისხის განვითარებას და მის კიდევ უფრო დაახლოებას ევროპულ სტანდარტებთან, - აღნიშნულია განათლების სამინისტროს მიეერ გავრცელებულ ინფორმაციაში.

მინისტრის განცხადებით, სკოლებში თანამედროვე საგანმანათლებლო გარემოს შესაქმნელად საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ინტენსიურად ახორციელებს მესამე თაობის, კომპეტენციებზე დაფუძნებული ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის პროცესს, რაც მოიცავს: სასწავლო პროცესის მოსწავლეზე ორიენტირებულად წარმართვას, სასწავლო რესურსების გაუმჯობესებას, ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებას, მასწავლებლების პროფესიულ მხარდაჭერას, სწავლის მეთოდოლოგიის ცვლილებას, სკოლის ინსტიტუციურ გაძლიერებას, მისი ავტონომიურობის ხარისხის ზრდასა და სკოლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას.

როგორც მინისტრმა აღნიშნა, ზოგადი განათლების რეფორმის ფარგლებში განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს სკოლების მხარდამჭერი ძლიერი მექანიზმების ამუშავებას.

„ჩვენი ინიციატივით, სისტემაში პირველად, ყველა სკოლა ახორციელებს თვითშეფასებას, რაც იძლევა სკოლების მიზნობრივი მხარდაჭერის საშუალებას. აღნიშნული პროცესი 2022 წლის ბოლომდე დასრულდება.
ფართომასშტაბიანი დიაგნოსტიკური თვითშეფასების ანალიზის შედეგები საფუძვლად დაედება კანონმდებლობით დადგენილ ვადებში ავტორიზაციის პროცესის დაგეგმვას, რაც გაზრდის სისტემის შესაძლებლობებს ინსტიტუციური თვითშეფასების პროცესის განსახორციელებლად. ამასთან, ჩატარებული ანალიზის შედეგები სკოლების ავტორიზაციის ახალ სტანდარტებთან შესაბამისობის სისტემური შეფასებისა და სამინისტროსა და მის დაქვემდებარებაში მყოფი უწყებების მხრიდან შესაბამისი მხარდამჭერი ინტერვენციების კოორდინირებული დაგეგმვისა და განხორციელების საფუძველი გახდება“, - განაცხადა მიხეილ ჩხენკელმა.

სამინისტროს ინფორმაციით, მნიშვნელოვანია, რომ რეფორმის ფარგლებში 2026 წლის ბოლოსთვის ყველა სკოლა დაექვემდებარება ავტორიზაციას. ამ პროცესის მთავარი მიზანია ეროვნული სტანდარტების დაახლოება საერთაშორისო სტანდარტებთან საუკეთესო უცხოური პრაქტიკის გათვალისწინებით. განახლებული სტანდარტები ითვალისწინებს მესამე თაობის ეროვნული სასწავლო გეგმის თავისებურებებს და მათი სისტემაში დანერგვა ხელს შეუწყობს ავტორიზაციის პროცესის, როგორც ხარისხის უზრუნველყოფის გარე მექანიზმის გაუმჯობესებას და მის სკოლის მხარდამჭერ მექანიზმად ქცევას. სტანდარტები შექმნის ხარისხის უზრუნველყოფის ჩარჩოს, რომლის ფარგლებშიც ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებებს მიეცემათ განვითარების შესაძლებლობა საკუთარი სპეციფიკის გათვალისწინებით.

მინისტრის განცხადებით, რეფორმის ფარგლებში, პირველად სისტემაში, ზოგადი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფისთვის გადამზადდა ხარისხის სერტიფიცირებულ სპეციალისტთა ჯგუფი, რომელიც ადგილზე აღმოუჩენს სკოლებს მხარდაჭერას, როგორც ეროვნული სასწავლო გეგმის დანერგვის, ისე თვითშეფასების განხორციელებისა და ავტორიზაციისთვის მზადების პროცესში.

სიტყვით გამოსვლისას მიხეილ ჩხენკელმა განსაკუთრებით გამოყო მოსწავლეთა ხარისხიანი სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფის საკითხი. მისი თქმით, ამ მიმართულებით საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო სასკოლო სახელმძღვანელოების შექმნის პროცესში უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს საზოგადოების ჩართულობას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, ყველა სახელმძღვანელოს მაკეტი საჯაროდ ქვეყნდება და ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს აქვს სახელმძღვანელოების პროექტების გაცნობისა და მათზე შენიშვნა/რეკომენდაციების წარმოდგენის შესაძლებლობა. აღსანიშნავია, რომ 2022-2023 სასწავლო წლის დაწყებამდე დასრულდა მე-10 კლასის სახელმძღვანელოების გრიფირება. გამოცხადებულია კონკურსი I, II და XI კლასის სახელმძღვანელოების შექმნაზე, რაც უახლესი მოვლენებისა და თანამედროვე სწავლების მიდგომების სახელმძღვანელოებში ასახვის შესაძლებლობას იძლევა. ამასთან, პარალელურად, მიმდინარეობს ახალი გრიფირებული სახელმძღვანელოების თარგმნა ეროვნული უმცირესობების ენებზე.

მინისტრმა ყურადღება გაამახვილა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა განათლების ხარისხის გაუმჯობესების მნიშვნელობაზე. მისივე განცხადებით, სამინისტროს პრიორიტეტს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისთვის უწყვეტ განათლებაზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მათი სამოქალაქო ინტეგრაციის ხელშეწყობა წარმოადგენს.

„სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა მხარდაჭერის მიზნით, შემუშავდა ინკლუზიური განათლების მართვის განახლებული მოდელი, რომელიც სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეების პიროვნული განვითარებისთვის ყველა საჭირო სერვისის უზრუნველყოფის საშუალებას მოგვცემს. უკანასკნელ წლებში სპეციალური მასწავლებლები პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემის ნაწილი გახდნენ და მათ პროფესიული ზრდის შესაძლებლობა მიეცათ. გარდა ამისა, განისაზღვრა სპეციალური მასწავლებლების სახელფასო პოლიტიკა. სპეციალური მასწავლებლების მხარდაჭერისა და მათი დაფასების მიზნით არაერთი ნაბიჯი იდგმება, მათ შორის აღსანიშნავია, რომ უკვე მეორე წელია საუკეთესო სპეციალური მასწავლებლის კონკურსი ტარდება“, - განაცხადა მიხეილ ჩხენკელმა.

მინისტრმა ხაზი გაუსვა ზოგადი განათლების სისტემაში მიმდინარე რეფორმის ფარგლებში ეროვნულ უმცირესობათა ინტეგრაციის მხარდაჭერას. მისი თქმით, გრძელდება ეროვნული სასწავლო გეგმის ბილინგვურად დანერგვის პროცესი. სწორედ ამ მიზნით ვითარდება, როგორც ორენოვანი ადამიანური კაპიტალი, ასევე, ბილინგვური სასწავლო რესურსები. აღსანიშნავია, რომ ბილინგვური მიდგომით სწავლება 41 არაქართულენოვანი სკოლის დაწყებით საფეხურზე მიმდინარეობს. ეროვნული სასწავლო გეგმის ბილინგვურად დანერგვის პროცესი ეტაპობრივად გაფართოვდება, რისთვისაც შესაბამისი ფინანსური რესურსი გამოყოფილია და მიმდინარეობს ადამიანური რესურსის მომზადება.

განსაკუთრებით აღსანიშნავია, რომ წელს პირველად, აზერბაიჯანულ და სომხურენოვან მასწავლებლებს მიეცათ მშობლიურ ენაზე საგნობრივი გამოცდის ჩაბარების საშუალება, რაც უზრუნველყოფს, როგორც აზერბაიჯანული და სომხური ენების სწავლების მაღალ ხარისხს, ასევე მასწავლებლის პროფესიული წინსვლის ახალ შესაძლებლობებს.

როგორც მიხეილ ჩხენკელმა სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს უმთავრეს პრიორიტეტს მოსწავლეებზე ზრუნვა და, ამავდროულად, ზოგადი განათლების ხარისხის ამაღლება და მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობა წარმოადგენს. მისი შეფასებით, მნიშვნელოვანია, რომ სისტემაში იყვნენ მაღალკვალიფიციური პედაგოგები, რომლებიც მოსწავლეებს 21-ე საუკუნის შესაბამის ცოდნას გადასცემენ. ამ მიზნების მისაღწევად, რეფორმის ფარგლებში უკვე არაერთი თანმიმდევრული ნაბიჯი გადაიდგა - როგორც მოგეხსენებათ, იმ პრაქტიკოსმა მასწავლებლებმა, რომლებმაც ვერ შეძლეს სტატუსის ამაღლება, უკვე დატოვეს სისტემა.

მნიშვნელოვანია, რომ სამინისტრომ წელს პირველად დაამტკიცა მასწავლებელთა შერჩევის ისეთი მექანიზმი, რომელშიც კომისიური წესით, გარდა სკოლის წარმომადგენლებისა, მონაწილეობენ საგნობრივი ექსპერტები და გარე ორგანიზაციები, რაც უზრუნველყოფს შერჩევის პროცედურის მეტ გამჭვირვალობას.

მასწავლებელთა მხარდამჭერ პროგრამებზე საუბრისას მინისტრმა აღნიშნა, რომ 2023 წლის იანვრიდან დაგეგმილია საჯარო სკოლების მასწავლებელთა დანამატისა და მანდატურთა ანაზღაურების ზრდა 125 ლარით, ხოლო სკოლის ადმინისტრაციულ-ტექნიკური პერსონალის ხელფასების ზრდა 10%-ით. ამასთან, ფინანსთა და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროებთან და განათლებისა და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომიტეტებთან აქტიური თანამშრომლობით 2023 წლიდან დეკრეტულ შვებულებაში მყოფი სკოლის მასწავლებლები მიიღებენ ანაზღაურებას.

მიხეილ ჩხენკელმა სიტყვით გამოსვლისას საჯარო სკოლის დირექტორების მხარდაჭერაზეც ისაუბრა. მისი თქმით, სამინისტრომ დირექტორობისა და სკოლების მართვის ახალი კონცეფცია შეიმუშავა, რომლის საფუძველზეც 2022 წელს, საერთაშორისო პარტნიორებთან თანამშრომლობით, სკოლის დირექტორის განახლებული სტანდარტი მომზადდა. ახალი სტანდარტი ორიენტირებულია სკოლის დირექტორის, როგორც საგანმანათლებლო ლიდერის ფუნქციების გაძლიერებაზე.
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ინიციატივით დაწყებულია საჯარო სკოლის დირექტორობის მსურველთა სერტიფიცირების პროცესი. ამ პროცესში სამინისტრო უპრეცედენტო მხარდაჭერას უცხადებს ყველა მსურველს. შეთავაზებულია უფასო ვებინარები, საინფორმაციო შეხვედრები და კონსულტაციები.

სერტიფიცირების პარალელურად, მოქმედი დირექტორებისთვის შეთავაზებულია გადამზადება. ამ გზით ყალიბდება დირექტორების მხარდაჭერის სისტემა, რომელიც ხელს შეუწყობს სკოლის ლიდერთა შემდგომ პროფესიულ განვითარებას. 2023 წელს კი, დაგეგმილია საჯარო სკოლების სამეურვეო საბჭოებისათვის დირექტორობის კანდიდატების ასარჩევად წარდგენა.

ყველა სიახლე

საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

06 თებერვალი 2023, 12:06

საზოგადოება

საავტომობილო გზების გაწმენდითი სამუშაოები მთელი საქართველოს მასშტაბით აქტიურად მიმდინარეობს

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, გართულებული მეტეოროლოგიური პირობების გამო, საავტომობილო გზებზე გადაადგილების შეფერხებების თავიდან აცილების მიზნით, გაწმენდითი სამუშაოები აქტიურ რეჟიმში მიმდინარეობს. ყველა მიმართულებით ადგილზე მობილიზებულია თოვლმწმენდი ტექნიკა, გზები განუწყვეტლივ მუშავდება ქვიშა-მარილის ნარევით.

ნინო ლაცაბიძე

06 თებერვალი 2023, 11:46

მსოფლიო

ნინო ლაცაბიძემ რუსთავის ახალი განვითარების კონცეფცია და 2023 წლის სამუშაო გეგმა სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს წარუდგინა

„შევხვდით სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭოს, დეტალურად გავიარეთ ის გეგმა, რომლის განხორციელებასაც მერიის გუნდი, 2023 წლის განმავლობაში ვაპირებთ. მათი მხრიდან სხდომაზე გაჟღერებული იქნა გარკვეული თემები, რომელთაც ერთობლივად განვიხილავთ და წლის განმავლობაში ამ საკითხების გადაჭრაზე ვიმუშავებთ“, - განაცხადა მერმა.

მიხეილ სარჯველაძე

06 თებერვალი 2023, 11:45

პოლიტიკა

მიხეილ სარჯველაძე: „ნაციონალურ მოძრაობა“ რეალურად დაიშალა, რადგან იგივე ადამიანებისგან შემდგარი ერთობა ეს ნამდვილად აღარ არის

„ის, რაც ნავარაუდევი იყო, ის შედეგია ზუსტად სახეზე. რასაც ვამბობდით, რომ ეს პარტია იშლება და რეალურად დაიშალა, რადგან იგივე ადამიანებისგან შემდგარი ერთობა ეს ნამდვილად აღარ არის. საზოგადოებას ახლა სჭირდება მისთვის საინტერესო საკითხებზე ყურადღების კონცენტრირება. ამით იქნება ხელისუფლებაც დაკავებული და არა იმ საკითხების ანალიზით, თუნდაც დაკვირვებით, რაც ხდება „ნაციონალურ მოძრაობაში“, - განაცხადა სარჯველაძემ.

ირაკლი ღარიბაშვილი

06 თებერვალი 2023, 11:37

მსოფლიო

ირაკლი ღარიბაშვილი: ჩვენ ვდგავართ თურქი ხალხის გვერდით და მზად ვართ აღმოვუჩინოთ მათ ნებისმიერი საჭირო დახმარება

საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტს რეჯეფ თაიფ ერდოღანს, მთავრობას და თურქ ხალხს კაჰრამანმარაშში გამანადგურებელი მიწისძვრის შედეგად გარდაცვლილთა გამო თანაგრძნობას უცხადებს.

06 თებერვალი 2023, 11:36

მსოფლიო

თურქეთში მიწისძვრის შედეგად გარდაცვლილთა რიცხვმა 300-ს, სირიაში კი 200-ს გადააჭარბა

ნანგრევების ქვეშ კიდევ ასობით ადამიანია დარჩენილ. ამასთან, ასობით ადამიანი დაიღუპა სირიაში. ოფიციალური მონაცემებით, მიწისძვრის შედეგად აქ 230-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა.

მიხეილ სარჯველაძე

06 თებერვალი 2023, 11:20

პოლიტიკა

მიხეილ სარჯველაძე სააკაშვილის სასამართლოზე: პროცესი მიმდინარეობდა ტრანსპარანტულად, არავის მიეცა შესაძლებლობა, საზოგადოებისთვის რაიმე ფაქტი ბურუსით მოცული დარჩენილიყო

პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარის, მიხეილ სარჯველაძის განცხადებით, პატიმარ მიხეილ სააკაშვილის სასამართლო პროცესი გამჭვირვალედ ჩატარდა და არავის მიეცა შესაძლებლობა, საზოგადოებისთვის რაიმე ფაქტი ბურუსით მოცული დარჩენილიყო.

შალვა პაპუაშვილი

06 თებერვალი 2023, 11:15

პოლიტიკა

შალვა პაპუაშვილი თურქეთში მომხდარი მიწისძვრისგან დაღუპულების და დაშავებულების გამო ღრმა მწუხარებას გამოთქვამს

საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, შალვა პაპუაშვილი სოციალურ ქსელ Twitter-ში თურქეთში მომხდარ მიწისძვრას გამოეხმაურა, და სტიქიის შედეგად დაღუპულთა ოჯახებს სამძიმარი გამოუცხადა.

06 თებერვალი 2023, 11:12

პოლიტიკა

პარლამენტში საგაზაფხულო სესიის პირველი პლენარული სხდომა ხვალ გაიმართება

პარლამენტში საგაზაფხულო სესია იხსნება. პლენარული სხდომა ხვალ გაიმართება. რეგლამენტის გათვალისწინებით, ის საქართველოს ეროვნული ჰიმნით გაიხსნება, შემდეგ კი დეპუტატები პოლიტიკურ განცხადებებს გააკეთებენ.

ვატო შაქარაშვილი

06 თებერვალი 2023, 11:07

პოლიტიკა

ვატო შაქარიშვილი: ღიმილისმომგვრელი იქნებოდა გუბაზის და ჩალაძის მხრიდან ომით მუქარები, რომ არ ვიცოდეთ ვინ დგას მათ უკან და მათი განცხადებები რომ არ გვესმოდეს ბენ ჰოჯესის და ჯეფრი სილვერმანის აკომპანემენტის ფონზე

კიდევ ერთხელ დასტურდება, რომ აბსურდთან გვაქვს საქმე - ჩვენს ქვეყანას პირდაპირ, ღია ეთერებიდან ნაცები და მათი სატელიტები ომით ემუქრებიან, ხალხის ომით დაშინებას კი, ხელისუფლებას აბრალებენ!- ამის შესახებ სოციალურ ქსელში მოძრაობა „აი იას“ თანადამფუძნებელი ვატო შაქარიშვილი წერს.

კიმ პეტრასი და სემ სმიტი

06 თებერვალი 2023, 10:55

ტაბლოიდი

რა ეცვათ ვარსკვლავებს „გრემის“ დაჯილდოების ცერემონიაზე

ლოს-ანჯელესში „გრემის“ დაჯილდოების 64-ე ცერემონია გაიმართა. პანდემიის გამო ღონისძიება ნაწილობრივ ვირტუალურ ფორმატში ჩატარდა, თუმცა ვარსკვლავების ნაწილმა წითელ ხალიჩაზე გაიარა.

ოთარ შამუგია; გურამ ალექსიძე

06 თებერვალი 2023, 10:24

საზოგადოება

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემიას შორის თანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა

მემორანდუმი მიზნად ისახავს სამინისტროსა და აკადემიას შორის თანამშრომლობის გაღრმავებას სოფლისა და სოფლის მეურნეობის მდგრადი და უსაფრთხო განვითარების ხელშეწყობისთვის, ასევე, რესურსული პოტენციალის რაციონალური გამოყენების ხელშეწყობას სამეცნიერო პოტენციალის გამოყენების საფუძველზე.

06 თებერვალი 2023, 10:19

საზოგადოება

„როგორ მოვძებნო მთავარი გმირი?“ - მედიააკადემიაში ჟურნალისტებისთვის სემინარი ჩატარდა

კომუნიკაციების კომისიის მედიააკადემიაში, მოქმედი ჟურნალისტებისა და ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის სტუდენტებისთვის, დრამატურგ ბასა ჯანიკაშვილის სემინარი „როგორ მოვძებნო მთავარი გმირი?“ ჩატარდა.

06 თებერვალი 2023, 10:15

საზოგადოება

როგორი ამინდია მოსალოდნელი დღეს საქართველოში

6 თებერვალს ქუთაისში +9 გრადუსი და წვიმაა მოსალოდნელი, ღამით კი +4 გრადუსი იქნება. უნალქო დღეა ოზურგეთში, სადაც დღისით ასევე +8 გრადუსი დაფიქსირდება, ღამით კი +3 გრადუსია ნავარაუდევი. ბათუმშიც ნალექიანი დღეა ნავარაუდები, დღისით ჰაერი +11 გრადუსამდე გათბება, ღამით კი +5 გრადუსი დაფიქსირდება.

ბიონსე

06 თებერვალი 2023, 10:14

კულტურა

ბიონსემ „გრემის“ რეკორდი დაამყარა

წლის ალბომი ჰარი სტაილსის Harry's House-ი გახდა, საუკეთესო პოპ-დუეტად სემ სმიტისა და კიმ პეტრასის Unholy დაასახელეს. ამგვარად პეტრასი პირველი ტრანსგენდერი ქალი გახდა, ვინც ეს ჯილდო მიიღო. ლიზომ გაიმარჯვა ნომინაციაში „წლის ჩანაწერი“ კომპოზიციისთვის About Damn Time. წლის სიმღერის ჯილდო კი ბონი რაიტს გადაეცა, სიმღერისთვის Just Like That.

06 თებერვალი 2023, 09:39

მსოფლიო

თურქეთში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად 110-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, ასობით კი დაშავდა

თურქეთში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად 110-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა, ასობით კი დაშავდა. მიწიქვეშა ბიძგებმა ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში 7,8 მაგნიტუდის შეადგინა.

06 თებერვალი 2023, 09:32

მსოფლიო

რა ხდება უკრაინაში ომის 348-ე დღეს

უკრაინის აღმოსავლეთ ნაწილში მთელი ღამის განმავლობაში საჰაერო განგაში იყო. შესაძლო თავდასხმის შესახებ გამაფრთხლებელი სიგნალები ამოქმედდა დნეპროპეტროვსკის, ხარკოვისა და პოლტავის ოლქებში. განგაშის სიგნალები ისმოდა ზაპოროჟიეს იმ ტერიტორიებზე, რომელთაც კიევი აკონტროლებს. ფრონტის ხაზის ეპიცენტრად ისევ დონეცკის ოლქი რჩება. იქ ღამის განმავლობაში საბრძოლო მოქმედებები არ შეწყვეტილა. რუსეთი, რეგიონზე კონტროლის მოპოვების მიზნით, იერიშებს ააქტიურებს. ქვეყანაში შექმნილი ვითარების შეჯამების პარალელურად, ღამის ტრადიციული მიმართვისას ვოლოდიმირ ზელენსკი კიდევ ერთ შეზღუდვას გამოეხმაურა, რომლის მიხედვითაც რუსეთის ბირთვული ინდუსტრიის წინააღმდეგ სანქციები ამოქმედდა.

ოლექსი რეზნიკოვი

06 თებერვალი 2023, 09:26

მსოფლიო

რეზნიკოვი ამბობს, რომ არახამიას მიერ გავრცელებული ინფორმაცია პირველად ესმის

უკრაინის თავდაცვის მინისტრ ოლექსი რეზნიკოვისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა პრეზიდენტ ზელენსკის პარტია „ხალხის მსახურის“ საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის, დავით არახამიას განცხადება, რომ რეზნიკოვი გადაჰყავთ სტრატეგიული მრეწველობის მინისტრად.

 მიხეილ სააკაშვილი

06 თებერვალი 2023, 09:02

სამართალი

საქალაქო სასამართლოში დღეს მიხეილ სააკაშვილის დასკვნითი სასამართლო პროცესი გაიმართება

თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს, 17:00 საათზე პატიმარი ექსპრეზიდენტის დასკვნითი სასამართლო პროცესი გაიმართება. პროცესზე მხარეები დასკვნითი სიტყვით წარდგებიან და მოსამართლის გადაწყვეტილებაც სავარაუდოდ დღესვე გახდება ცნობილი. სასამართლო სხდომის პარალელურად ნაც. მოძრაობა და მისი მომხრეები თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან აქციას აანონსებენ. მმართველი გუნდის შეფასებით პროცესი სრულიად გამჭვირვალედ მიმდინარეობდა და საზოგადოებისთვის ბუნდოვანი არც ერთი დეტალი არ დარჩენილა.

06 თებერვალი 2023, 08:36

მსოფლიო

ვოლოდიმირ ზელენსკი: რუსეთის ბირთვული ინდუსტრიის წინააღმდეგ სანქციები ამოქმედდა

„უკრაინის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საბჭოს გადაწყვეტილება რუსეთის ატომური ინდუსტრიის წინააღმდეგ სანქციების დაწესების შესახებ ძალაში შევიდა. ეს არ არის უკანასკნელი გადაწყვეტილება რუსეთის ამ ინდუსტრიასთან დაკავშირებით. ჩვენი ქმედებების მიზანი ასევე არის ისიც, რომ გავაძლიეროთ ჩვენი დიპლომატების ძალისხმევა, გაავრცელონ გლობალური სანქციები რუსული აგრესიის მანქანის ამ ნაწილზე”, - აღნიშნა ზელენსკიმ.

06 თებერვალი 2023, 08:08

რეგიონი

გომი-საჩხერეს მონაკვეთზე მისაბმელიანი და ნახევრადმისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია

ინტენსიური თოვის და დაბალი ტემპერატურის გამო, შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გომი-საჩხერე-ჭიათურა-ზესტაფონის საავტომობილო გზის კმ1-კმ52 (გომი-საჩხერე) მონაკვეთზე, აკრძალულია მისაბმელიანი და ნახევრადმისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა, ხოლო დანარჩენი სახის ავტოტრანსპორტის გადაადგილება თავისუფალი, - ამის შესახებ ინფორმაციას საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ავრცელებს.